Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona 2013.

La facturació de Mercadona creix un 4% i arriba als 19.812 milions d'euros en 2013

06 de març de 2014

El creixement compartit de la companyia amb el país es reflectix en el fet que més del 85% de les seues compres són productes espanyols i que la seua contribució tributària, de 1.465 milions d’euros, creix un 12%

  • El benefici net se situa en 515 milions d’euros, un 1% més que l’any 2012, la qual cosa representa un 2,9% de la xifra de vendes.
  • La plantilla incrementa la productivitat un 6%, i la companyia, complint la premissa de compartir el benefici amb els seus treballadors, repartix 257 milions d’euros en concepte de prima per objectius.
  • La política retributiva de la companyia permet que un caixer o caixera, reposador o reposadora amb més de 4 anys tinga un salari net de 1.400 euros al mes.
  • Mercadona afronta el repte de desplegar la seua Cadena Agroalimentària Sostenible durant els pròxims 6 anys, una verdadera innovació del seu model de negoci.

Mercadona ha incrementat en 2013 la facturació un 4%, fins a arribar als 19.812 milions d’euros. Al tancament de l’any, el benefici de la companyia ha sigut de 515 milions d’euros, xifra que suposa un 2,9% de la xifra de vendes. També les vendes per volum han augmentat un 2%, fins als 9.845 milions de quilos i litres (quilitres), gràcies a la confiança depositada pels més de 4,8 milions de llars que compren en els seus supermercats.

L’activitat generada per Mercadona ha contribuït a fomentar el desenrotllament econòmic i social del nostre país en 2013, com demostra el fet que el 85% de les seues compres siguen de productes i servicis espanyols, més de 14.500 milions d’euros. A més, la companyia també ha reforçat la seua contribució tributària a l’economia del nostre país per mitjà del pagament dels tributs directes i indirectes que realitza, i que en 2013 ha sigut de 1.465 milions d’euros, un 12% més que en l’exercici tributari anterior. D’este total, 632 milions d’euros corresponen a la Seguretat Social; 237 a l’Impost de Societats, quantitat que suposa una tributació del 33% dels seus beneficis; 524 a la recaptació de l’IVA i de l’IRPF, i 72 a altres impostos i taxes.

Preus estables per a contribuir a l’estalvi familiar

Un any més, el conjunt de la plantilla, 74.000 treballadores i treballadors amb contractes estables i de qualitat, ha millorat la seua productivitat un 6%. La implicació i el compromís dels seus empleats ha permés complir els distints objectius marcats per la companyia, motiu pel qual, dins de la seua política de retribució variable vinculada a la consecució de resultats, ha decidit repartir entre els treballadors de Mercadona més de 257 milions d’euros en concepte de prima per objectius.

Les millores de productivitat i eficiència aconseguides en tots els àmbits han contribuït a confirmar, al tancament de 2013, el diferencial de preus de Mercadona respecte a la resta del mercat. Este esforç de la companyia ha contribuït a mantindre una inflació moderada a Espanya, amb uns preus que durant tot l’any s’han situat per davall de la mitjana anual de l’IPC d’alimentació. De fet, la companyia ha adquirit el compromís de continuar contribuint en 2014 al fet que les llars espanyoles, els nostres “Caps”, continuen disposant d’una cistella de consum de qualitat i a preus baixos.

Implantació de noves seccions de frescos

En 2013 la companyia ha començat a implantar el nou model de venda de productes frescos, que inclou quatre seccions: forn, pescateria, fruita i verdura, carnisseria i xarcuteria, en les quals es fa un tractament individualitzat de cada producte amb una gestió diferent de la dels productes secs. Amb esta finalitat, s’ha format més de 9.400 treballadors en diferents oficis de frescos, amb una inversió que ha superat els 3 milions d’euros. Es preveu que a finals de 2014 més de 21.000 treballadors s’hagen format com a botiguers, amb una inversió superior als 15 milions d’euros.

Al tancament de 2013 el nou model de pescateria es va poder implantar en tots els supermercats de la companyia; el de fruita i verdura, en 867 botigues; el de forn, en 293; i els de carn i xarcuteria, en 19. Esta aposta pel nou model de venda de productes frescos contínua avançant durant l’any 2014; actualment tots els supermercats de la cadena han implantat la nova secció de fruita i verdura, al mes de maig la nova secció de carnisseria i xarcuteria estarà present en 290 botigues, i al juny tota la cadena disposarà de la nova secció de forn.

Aposta pel Sector Primari i la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona

En 2013, Mercadona ha continuat treballant estretament amb totes les anelles de la cadena per a avançar en el seu compromís amb el desenrotllament d’una Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona que genere creixement en el sector hortofructícola, pesquer i ramader del nostre país que formen el dit projecte. Per a aconseguir-ho, i dins del seu objectiu d’utilitzar, sempre que siga viable, matèria primera d’origen espanyol, ha aconseguit nous acords de col•laboració amb el sector primari, que han permés que, al tancament de 2013, la companyia mantinga vincles estrets amb 5.600 agricultors, 3.600 ramaders i 8.000 pescadors de 80 llotges a les quals pertanyen diverses organitzacions i confraries de pescadors de diferents punts d’Espanya.

Per a Juan Roig, “2013 ha sigut un any d’inflexió en Mercadona, en el qual hem posat les bases del que volem ser com a companyia en els pròxims 6 anys. Ara toca reinventar-nos novament per a posar en marxa en Mercadona una Cadena Agroalimentària Sostenible. Esta sostenibilitat implica la satisfacció dels cinc components de tota la cadena: dels clients, els treballadors, els proveïdors, el capital i la societat, per a posar en valor el treball dels nostres agricultors, pescadors i ramaders i poder oferir un gran assortiment de productes frescos de gran qualitat al millor preu possible. I este gran canvi té un origen: ens ho demanen els nostres ‘Caps’ i és una obligació per a Mercadona”.

Nou Conveni Col•lectiu: increment del salari base del 17% respecte a l’anterior

Una altra de les principals fites aconseguides per la companyia l’any 2013 ha sigut la firma del nou Conveni d’Empresa i del Pla d’Igualtat amb els representants de la Unió General de Treballadors (UGT) i de Comissions Obreres (CCOO). El nou conveni té una duració de cinc anys, i en este conveni Mercadona s’ha compromés a crear 1.000 nous llocs de treball estables i de qualitat fins a 2018, a més de mantindre el poder adquisitiu de la seua plantilla.

Segons Juan Roig, “si hi ha una cosa en la qual crec fermament és que el creixement d’una empresa passa per reconéixer la implicació dels seus treballadors i compartir amb ells el benefici generat. Jo sempre he manifestat que la solució és augmentar la productivitat i no baixar salaris. En eixa creença es basa la nostra política retributiva, que permet que qualsevol caixera, caixer, reposadora o reposador de la companyia amb més de quatre anys d’antiguitat, el 80% de la plantilla actual, dispose d’un salari de 1.400 euros nets al mes, al qual s’ha de sumar, si és el cas, dos mensualitats més de primes per objectius, fet que suposa per a mi un clar orgull i que, a més, ens permet consolidar-nos any rere any com una empresa d’alt rendiment”.

Inversions 2013 i compromisos 2014

En 2013, la inversió ha sigut de 650 milions d’euros, quantitat que s’ha destinat principalment a l’obertura de 61 noves botigues, fins a finalitzar l’any amb un total de 1.467 supermercats i la reforma de 53 supermercats per a adaptar-los als estàndards actuals de l’empresa. I també a la construcció del bloc logístic ja inaugurat de Guadix (Granada) i al d’Abrera (Barcelona), actualment en construcció. Per a 2014, Mercadona té previst mantindre una inversió aproximada de 700 milions d’euros, que es destinaran, fonamentalment, a l’obertura de 60 noves botigues, la reforma de supermercats i continuar la construcció del bloc logístic d’Abrera (Barcelona).

MERCADONA: ALGUNS FETS RELLEVANTS EN 2013

  2012 2013 Observaciones
Tiendas 1.411 1.467 56 tiendas netas (61 aperturas // 5 cierres)
Ventas c/iva* 19.077 19.812 +4%
Unidades de venta “kilitros”** 9.647 9845 +2%
Compartir beneficio total generado*:      
Trabajador (prima por objetivos)* 240 257 +7%
Beneficio neto* 508 515 +1% (2,9% s/ventas)
Contribución tributaria* 1.306 1.465 +12%
Inversión* 650 650 =
R. propios* 3.019 3.438 +14%
Plantilla total de la compañía 74.000 74.000 =
* En milions d’euros
** En milions de quilos/litres

 

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2013.

Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona de 2013.

Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona de 2013.

Juan Roig i els membres del Comité de Direcció de Mercadona durant la presentació de resultats de Mercadona 2013.