Bloc de notas y teclado de portátil

Política de Privacitat

 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable de les seues dades?

 • Titular: MERCADONA, SA (d’ara en avant, "MERCADONA")
 • CIF: A-46.103.834
 • Domicili social: carrer València, núm. 5, Tavernes Blanques (València)
 • Registre públic: inscrita en el Registre Mercantil de València, volum 3073, general 389 de la secció general del llibre de societats, foli 170, full número V-5581
 • Telèfon de contacte: 800 500 220

 

Delegat de Protecció de Dades (d’ara en avant, "DPO"):

Adreça electrònica: dpo@mercadona.es

Web: https://info.mercadona.es/va/inici

Telèfon: 800 500 220

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I LES CATEGORIES DE DADES TRACTADES

Quines categories de dades tractem?

Depenent de la finalitat, MERCADONA tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, imatge, codi postal, telèfon, DNI i matrícula.
 • Dades relacionades amb les valoracions dels clients, derivades de la participació en proves cegues, o l’avaluació de productes i servicis.
 • Dades relacionades amb les valoracions dels clients, en el cas de tindre el corresponent consentiment, amb la finalitat de fer enquestes de qualitat, l'avaluació de productes i servicis, i també la seua experiència com a client.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, historial d’estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.
 • Codis o claus d’identificació d’usuari.
 • Dades de trànsit i de localització (IP).
 • Metadades de comunicacions electròniques.
 • Dades d’informació comercial.
 • Dades econòmiques, o financeres, bancàries.

Les dades personals sol·licitades són obligatòries, de manera que la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels servicis contractats.

En el cas que l'usuari facilite dades de tercers, manifesta que té el consentiment d'estos i es compromet a traslladar-los la informació continguda en esta clàusula, i eximix MERCADONA de qualsevol responsabilitat en este sentit. No obstant això, MERCADONA podrà dur a terme les verificacions per a constatar este fet i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguen, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

MERCADONA es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, les comprovacions i verificacions corporatives que siguen necessàries per a garantir l'exactitud de les dades facilitades, per a evitar possibles duplicitats i/o errors en la informació facilitada pel Client, de manera que es garantix el servici sol·licitat i s'aporta més seguretat jurídica a les dos parts.

Les dades que, en els formularis disposats per MERCADONA per mitjà de la plataforma, apareguen marcades amb un asterisc (*) seran necessàries per a complir la finalitat contractual o legal establida.

Per tant, si l'usuari no les facilita, no li serà possible registrar-se en la Plataforma ni atendre la seua sol·licitud.

Amb quina finalitat i durant quant de temps tractarem les seues dades personals?

MERCADONA tractarà les dades de l'usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Gestionar el seu registre com a usuari en les plataformes online del tractament de les quals és responsable MERCADONA (d'ara en avant, Plataformes o Plataforma). No obstant això, en tot cas, l'usuari ha de verificar i validar el seu registre en les Plataformes, introduint el seu usuari i contrasenya a través del consentiment.
 • Gestionar la contractació de productes i/o servicis que faça a través de la Plataforma, o en el mateix establiment, així com la sol·licitud de factures, la seua recollida i/o la seua expedició i remissió per mitjans telemàtics sempre que la petició siga realitzada pel mateix interessat o la persona delegada per ell;en este cas, haurà de disposar de l'autorització corresponent. El titular de la dada pot revocar este consentiment en qualsevol moment en escrit dirigit a dpo@mercadona.es.
 • Remetre (per mitjà de correu electrònic, via postal i/o SMS) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra Plataforma online, llevat que s'indique el contrari o que l'usuari s'opose.
 • Remetre informació comercial i/o promocional, així com enquestes de valoració o grau de satisfacció relacionades amb el sector dels productes i servicis contractats per mitjà de la Plataforma i de valor afegit per als usuaris finals, llevat que s'indique el contrari o que l'usuari s'opose.
 • Elaborar informes estadístics anònims pel que fa als hàbits d'accés i a l'activitat desenvolupada pels usuaris en la plataforma.
 • Elaborar un perfil comercial de l'usuari i dur a terme accions comercials ajustades a este, amb la utilització de les seues dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d'accés, trànsit), llevat que s’indique el contrari o que l'usuari s'hi opose o revoque el seu consentiment.
 • Només en cas que l'usuari haja marcat la casella corresponent, MERCADONA podrà elaborar un perfil comercial tenint en compte la informació facilitada per tercers, podrà oferir productes i serveis d'acord amb els seus interessos, així com millorar la seua experiència d'usuari, i podrà prendre decisions automatitzades basades en les seues preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, els productes adquirits, etc. D’acord amb tot l’anterior, MERCADONA podrà fer ofertes concretes i enviar comunicacions comercials adaptades al seu perfil. En tot cas, l'usuari podrà oposar-se o podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • En cas que ens remeta el seu CV o que s'inscriga en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seues dades amb la finalitat de valorar i gestionar la seua sol·licitud de treball i, si pertoca, durem a terme les actuacions necessàries per a la selecció i la contractació de personal, per tal d'oferir-li llocs que s'ajusten al seu perfil. Llevat que s'indique el contrari, l'aportació de les dades requerides és necessària, de manera que el fet de no aportar-les impedirà la continuïtat del procés de selecció.
 • Complir les obligacions legalment establides, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Dur a terme les actuacions precises per a protegir els interessos vitals dels clients quan així siga necessar.
 • La gestió d'estacionament

Quant de temps guardem les seues dades?

MERCADONA conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no es revoquen els consentiments atorgats. Posteriorment, si cal, mantindrà la informació bloquejada en els terminis legalment establits. En tot cas, el termini de 5 anys, o el termini establit per llei per a qualsevol acció que puga derivar del tractament.

En el cas de les dades que ens facilite pel que fa a les ofertes de treball en què es vulga subscriure, es conservaran durant 3 anys des de la data de l'última actualització. Una vegada transcorregut este període, si no s'han actualitzat, les dades se suprimiran, llevat que ens indique el contrari.

Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les seues dades?

MERCADONA, per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en esta política de privacitat, durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar-ne la pèrdua, la manipulació, la difusió o l’alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de MERCADONA
 • Encriptació de la informació en els mateixos servidors de MERCADONA
 • Altres mesures que eviten l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers

En els casos en els quals MERCADONA dispose de prestadors de servici o proveïdors que es troben situats fora de la Unió Europea, les transferències internacionals realitzades amb aquests estan plenament garantides atenent les normes establides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i criteris de l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

III. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La legitimació per al tractament de les dades de l'usuari per part de MERCADONA per a dur a terme l'alta i el registre de l'usuari en la Plataforma es troba en el consentiment de l'interessat, sol·licitat per al cas concret.

Per la seua banda, la gestió de la contractació de productes o de servicis per mitjà de la Plataforma, el pagament, la facturació i els enviaments corresponents està legitimada per la mateixa execució del contracte.

Atesos els servicis prestats directament per MERCADONA o a través dels seus proveïdors, el tractament es realitzarà d'acord amb la mateixa execució del contracte. En este sentit, els tractaments de dades duts a terme pels proveïdors no tindran la consideració de cessió o comunicació de dades, excepte en els casos establits legalment.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies, així com enquestes de valoració o grau de satisfacció, relacionades amb la nostra Plataforma, la informació comercial i/o promocional, l'elaboració d'informes estadístics anònims pel que fa als hàbits d'accés i a l'activitat desenvolupada pels usuaris en la pàgina web i l'elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i dels servicis contractats amb MERCADONA es basen en l'interés legítim de MERCADONA per a dur a terme estos tractaments d'acord amb la normativa vigent.

Els consentiments que s'han obtingut per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l'usuari podrà revocar-ne un o uns quants sense que afecte els altres.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de MERCADONA.

En el cas de la inscripció en ofertes publicades de treball, les seues dades es tractaran sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seua candidatura no es poguera tindre en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

IV. COMUNICACIONS DE DADES

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

 • Les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat d’acord amb el que establix la llei.
 • Els bancs i les entitats financeres per al cobrament dels serveis oferits.

V. ALTRES DADES QUE TRACTEM EN MERCADONA

Dins del compromís de MERCADONA amb la privacitat i la protecció de les dades de les persones, t'informem d'altres tractaments de dades que es poden dur a terme, en el marc de la relació amb els clients, concretament, en relació amb els serveis d'atenció telefònica.

En este sentit, MERCADONA tractarà les seues dades amb la finalitat de millorar la qualitat dels nostres serveis, així com gestionar la sol·licitud formulada i proporcionar-li, si pertoca, els serveis que s’hi hagen requerit. Si vol, pot contactar amb nosaltres, per mitjà dels números de telèfon habilitats per a esta finalitat. La base jurídica del tractament serà l'adopció de mesures precontractuals o el desenvolupament de la relació contractual així com en determinats casos el seu consentiment

El tractament de dades de gravació de telefonades es basa en els interessos legítims de MERCADONA i, en particular, en la necessitat de detectar i millorar l'atenció proporcionada per mitjà del canal telefònic. El tractament de les dades per a l’atenció de les seues sol·licituds.

Una de les possibilitats que li oferim és el xat d'ajuda en la nostra pàgina web, per a poder ajudar-lo en la informació que necessite conéixer de Mercadona. El procés de xat es fa de manera totalment anònima, sense que es mostre el seu nom o altres dades personals. Únicament amb la finalitat de millorar constantment la qualitat d'este servici, MERCADONA registra este historial per a finalitats d'anàlisi i millora, de manera totalment anònima.

Igualment, l’informem que a les nostres botigues hi ha un sistema de videovigilància, que té la funció de garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions. Li recordem que la normativa vigent legitima el tractament efectuat en virtut de l'interés legítim de MERCADONA a garantir la seguretat de les instal·lacions, de manera que la seua imatge es pot gravar amb el simple fet d'accedir a l'edifici.

Estes dades es poden comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat si cal. Les imatges es custodiaran durant el termini màxim d'un (1) mes des que es graven.

Així mateix, l'informem que MERCADONA disposa, en determinats centres, de dispositius per al control de l'estacionament a través de càmeres situades en els accessos a l'entrada/eixida del pàrquing, amb la finalitat de gestionar l'accés i la permanència dels vehicles, i es conservaran les dades de matrícula per a esta finalitat per un termini de 24 h.

De la mateixa manera, l'informem que, amb la finalitat de millorar la seguretat de clients i empleats, MERCADONA, sobre la base de l'interés públic, pot tractar la seua imatge o el seu perfil facial biomètric per a identificar subjectes amb una orde d'allunyament (o mesura judicial anàloga) en vigor contra MERCADONA o contra qualsevol dels seus treballadors.

Esta imatge únicament s'utilitzarà amb esta finalitat i es quedarà en el servidor central únicament en el procés de comprovació (la comprovació dura dècimes de segon). Una vegada feta esta comprovació, es procedirà a ser destruïda definitivament.

Estes imatges únicament es tractaran internament per MERCADONA i seran comunicades exclusivament a les Forces i Cossos de Seguretat per a protegir la seguretat dels clients i treballadors de MERCADONA i el compliment de les mesures decretades judicialment.

Així mateix, l’informem que MERCADONA disposa, en determinats centres, de dispositius per al control de l'estacionament a través de càmeres situades en els accessos a l'entrada/eixida del pàrquing, amb la finalitat de gestionar l'accés i la permanència dels vehicles, i es conservaran les dades de matrícula per a esta finalitat per un termini de 24 h.

VI. DRETS DELS USUARIS

Quins drets té l’interessat?

Ens pots enviar un escrit a MERCADONA, SA (Assessoria Jurídica Processos), c/ València núm. 5, de Tavernes Blanques (València), CP: 46016 (d’ara en avant, la "Direcció") o, si té firma digital expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, per mitjà del for-mulari d’atenció al client  (https://info.mercadona.es/va/atencio-al-client#destacadosFormulario) per a exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets següents:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtindre confirmació sobre si en MERCADONA s'estan tractant dades personals que els concernixen o no.
 • Accedir a les seues dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que es van recollir.
 • Obtindre de MERCADONA la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En circumstàncies determinades i per motius relacionats amb la seua situació particular al tractament de les seues dades, els interessats es podran oposar al tractament de les dades. MERCADONA deixarà de tractar les dades, llevat que siga per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtindre intervenció humana, per a expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades o adoptades per part de MERCADONA, si pertoca.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seues dades.
 • Reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat considere que MERCADONA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Última actualització: 05/10/2020

Copyright © MERCADONA SA. Tots els drets reservats.