Política de Privacitat

 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable de les seues dades?

 • Titular: MERCADONA, SA (d’ara en avant, "MERCADONA")
 • CIF: A-46.103.834
 • Domicili social: carrer València, núm. 5, Tavernes Blanques (València)
 • Registre públic: inscrita en el Registre Mercantil de València, volum 3073, general 389 de la secció general del llibre de societats, foli 170, full número V-5581
 • Telèfon de contacte: 900 500 103

 

Delegat de Protecció de Dades (d’ara en avant, "DPO"):

Adreça electrònica: dpo@mercadona.es

Web: https://info.mercadona.es

Telèfon: 900 500 103

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I LES CATEGORIES DE DADES TRACTADES

Quines categories de dades tractem?

Segons la plataforma, MERCADONA tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon, DNI, matrícula.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, historial d’estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.
 • Codis o claus d’identificació d’usuari.
 • Dades de trànsit i de localització.
 • Metadades de comunicacions electròniques.
 • Dades d’informació comercial.
 • Dades econòmiques, o financeres, bancàries.

Les dades personals sol·licitades són obligatòries de tal manera que la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis con-tractats.

En cas que l'usuari facilite dades de tercers manifesta tindre el seu consentiment i es compromet a traslladar la informació continguda en esta clàusula i eximix així MERCADONA de qualsevol responsabilitat en este sentit. No obstant això, MERCADONA podrà dur a terme les verificacions per a constatar este fet i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguen, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Mercadona es reserva el dret de fer, en qualsevol moment, les comprovacions i verificacions corporatives que siguen necessàries per a garantir l'exactitud de les dades facilitades, per a evitar duplicitats possibles i/o errors en la informació facilitada pel Client, i garantir d'esta manera el servici sol·licitat i aportar més seguretat jurídica a les dos parts.

Les dades que, en els formularis disposats per MERCADONA per mitjà de la plataforma, apareguen marcades amb un asterisc (*) seran necessàries per a complir la finalitat contractual o legal establida.

Per tant, si l'usuari no les facilita, no serà possible registrar-se en la plataforma ni atendre la seua sol·licitud.

Amb quina finalitat i durant quant de temps tractarem les seues dades personals?

MERCADONA tractarà les dades de l'usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Gestionar el seu registre com a usuari en la plataforma online propietat de MERCADONA (d’ara en avant, la "plataforma"). No obstant això, en tot cas l'usuari ha de verificar i validar el seu registre en la plataforma amb la introducció del seu usuari i per mitjà del consentiment.
 • Gestionar la contractació de productes i/o servicis que faça a través de la Plataforma, o en el mateix establiment, així com la sol·licitud de factures i la seua recollida, sempre que la petició siga feta pel mateix interessat o persona delegada per ell, en este cas haurà de tindre l'autorització corresponent. El titular podrà revocar este consentiment en qualsevol moment.
 • Remetre periòdicament (mitjançant correu electrònic, via postal i/o SMS) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra plataforma online, llevat que s'indique el contrari o que l'usuari s'hi opose o revoque el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector dels productes i serveis contractats per mitjà de la plataforma i de valor afegit per als usuaris finals, llevat que s'indique el contrari o que l'usuari s'hi opose o revoque el seu consentiment.
 • Elaborar informes estadístics anònims pel que fa als hàbits d'accés i a l'activitat desenvolupada pels usuaris en la plataforma.
 • Elaborar un perfil comercial de l'usuari i dur a terme accions comercials ajustades a este, amb la utilització de les seues dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d'accés, trànsit), llevat que s’indique el contrari o que l'usuari s'hi opose o revoque el seu consentiment.
 • Només en cas que l'usuari haja marcat la casella corresponent, MERCADONA podrà elaborar un perfil comercial tenint en compte la informació facilitada per tercers, podrà oferir productes i serveis d'acord amb els seus interessos, així com millorar la seua experiència d'usuari, i podrà prendre decisions automatitzades basades en les seues preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, els productes adquirits, etc. D’acord amb tot l’anterior, MERCADONA podrà fer ofertes concretes i enviar comunicacions comercials adaptades al seu perfil. En tot cas, l'usuari podrà oposar-se o podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • En cas que ens remeta el seu CV o que s'inscriga en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seues dades amb la finalitat de valorar i gestionar la seua sol·licitud de treball i, si pertoca, durem a terme les actuacions necessàries per a la selecció i la contractació de personal, per tal d'oferir-li llocs que s'ajusten al seu perfil. Llevat que s'indique el contrari, l'aportació de les dades requerides és necessària, de manera que el fet de no aportar-les impedirà la continuïtat del procés de selecció.
 • Complir les obligacions legalment establides, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Dur a terme les actuacions precises per a protegir els interessos vitals dels clients quan així siga necessar.
 • La gestió d'estacionament

Quant de temps guardem les seues dades?

MERCADONA conservarà les dades personals dels usuaris només durant el temps necessari per a dur a terme les finalitats per a les quals es van recollir, mentre no revoque el consentiment atorgat. Posteriorment, si cal, mantindrà la informació bloquejada en els terminis legalment establits. En tot cas, el termini: de 5 anys, o el termini establit per llei per a qualsevol acció que puga derivar del tractament.

En el cas de les dades que ens facilite pel que fa a les ofertes de treball en què es vulga subscriure, es conservaran durant 3 anys des de la data de l'última actualització. Una vegada transcorregut este període, si no s’han actualitzat, les dades se suprimiran, llevat que ens indique el contrari.

Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les seues dades?

MERCADONA, per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en esta política de privacitat, durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar-ne la pèrdua, la manipulació, la difusió o l’alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Mercadona
 • Encriptació de la informació en els mateixos servidors de Mercadona
 • Altres mesures que eviten l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers

En els casos en què Mercadona tinga prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es troben fora de la Unió Europea, estes transferències internacionals s'han regularitzat tenint en compte el compromís de Mercadona amb la protecció, la integritat i la seguretat de les dades personals dels clients.

III. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La legitimació per al tractament de les dades de l’usuari per part de MERCADONA per a dur a terme l’alta i el registre de l’usuari en la plataforma es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.

Per la seua banda, la gestió de la contractació de productes o serveis per mitjà de la plataforma, el pagament, la facturació i els enviaments corresponents, està legitimada per l’execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra plataforma, la informació comercial i/o promocional, l'elaboració d'informes estadístics anònims pel que fa als hàbits d'accés i a l'activitat desenvolupada pels usuaris en la pàgina web i l'elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i dels serveis contractats amb MERCADONA, es basen en l'interés legítim de MERCADONA per a dur a terme estos tractaments d'acord amb la normativa vigent.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l'usuari podrà revocar-ne un o diversos i això no afectarà els altres.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de MERCADONA.

En el cas de la inscripció en ofertes publicades de treball, les seues dades es tractaran a partir del seu consentiment, que podrà retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seua candidatura no es poguera tindre en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afecta la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

IV. COMUNICACIONS DE DADES

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

 • Les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat d’acord amb el que establix la llei.
 • Els bancs i les entitats financeres per al cobrament dels serveis oferits.

V. ALTRES DADES QUE TRACTEM EN MERCADONA

Dins del compromís de Mercadona amb la privacitat i la protecció de les dades de les persones, t'informem d'altres tractaments de dades que es poden dur a terme, en el marc de la relació amb els clients, concretament, en relació amb els serveis d'atenció telefònica.

En este sentit, Mercadona tractarà les seues dades amb la finalitat de millorar la qualitat dels nostres serveis, així com gestionar la sol·licitud formulada i proporcionar-li, si pertoca, els serveis que s’hi hagen requerit. Si vol, pot contactar amb nosaltres, per mitjà dels números de telèfon habilitats per a esta finalitat. La base jurídica del tractament serà l'adopció de mesures precontractuals o el desenvolupament de la relació contractual així com en determinats casos el seu consentiment

El tractament de dades de gravació de telefonades es basa en els interessos legítims de Mercadona i, en particular, en la necessitat de detectar i millorar l'atenció proporcionada per mitjà del canal telefònic. El tractament de les dades per a l’atenció de les seues sol·licituds.

Igualment, l’informem que a les nostres botigues hi ha un sistema de videovigilància, que té la funció de garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions. Li recordem que la normativa vigent legitima el tractament efectuat en virtut de l'interés legítim de Mercadona a garantir la seguretat de les instal·lacions, de manera que la seua imatge es pot gravar amb el simple fet d'accedir a l'edifici. Estes dades es poden comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat si cal. Les imatges es custodiaran durant el termini màxim d'un (1) mes des que es graven.

VI. DRETS DELS USUARIS

Quins drets té l’interessat?

Ens pots enviar un escrit a MERCADONA, SA (Assessoria Jurídica Processos), c/ València núm. 5, de Tavernes Blanques (València), CP: 46016 (d’ara en avant, la "Direcció") o, si té firma digital expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, per mitjà del for-mulari d’atenció al client  (https://info.mercadona.es/va/atencio-al-client#destacadosFormulario). En qualsevol moment i de manera gratuïta, pot exercir els drets següents:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtindre confirmació sobre si en MERCADONA s'estan tractant dades personals que els concernixen o no.
 • Accedir a les seues dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que es van recollir.
 • Obtindre de MERCADONA la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En circumstàncies determinades i per motius relacionats amb la seua situació particular al tractament de les seues dades, els interessats es podran oposar al tractament de les dades. MERCADONA deixarà de tractar les dades, llevat que siga per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtindre intervenció humana, per a expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades o adoptades per part de MERCADONA, si pertoca.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seues dades.
 • Reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat considere que MERCADONA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Última actualització: 25/05/2018

Copyright © MERCADONA SA. Tots els drets reservats.