Empleat d'Atenció al Client de Mercadona treballant amb l'ordinador

Política de Privacitat

 

I. IDENTIFICACIÓ

  • Titular: MERCADONA, SA (d'ara en avant, "MERCADONA")
  • CIF: A-46.103.834
  • Domicili social: Carrer de València núm. 5, Tavernes Blanques (València)
  • Registre Públic: Inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 3073, general 389 de la Secció General del Llibre de Societats, foli 170, full número V-5581
  • Telèfon: 800 500 220

II. OBJECTE

Amb estes condicions d'ús, MERCADONA pretén que tots els usuaris finals coneguen quins són els seus drets i les seues obligacions des del moment que visiten els seus perfils socials en Facebook i Twitter, entre altres.

De la mateixa manera, MERCADONA informa els usuaris sobre quins són els seus drets i quines són les seues obligacions pel que fa als continguts exposats per mitjà dels seus perfils socials, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l'ús del servici.

Qualsevol usuari que visite els perfils socials de MERCADONA accepta expressament i de manera inequívoca estes condicions d'ús i la política de privacitat, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que s'incloguen en el futur. En el cas que no estiga d'acord amb alguna de les condicions, pot deixar de seguir o d'interactuar amb el perfil social de MERCADONA en qualsevol moment, amb l'aplicació del procediment específic de cada xarxa social.

Per tal d'interpretar estes condicions, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment que accepta les condicions d'ús i la política de privacitat enllaçades en el perfil social de MERCADONA i, per a fer-ho, només caldrà que visite el perfil.

III. RESPONSABILITATS

MERCADONA està profundament compromesa amb el fet que el servici funcione correctament i d'acord amb les condicions acordades amb els usuaris. No obstant això, de vegades és possible que es produïsquen, (especialment per la intervenció de tercers malintencionats), situacions de les quals es puguen derivar responsabilitats.

En este sentit, a continuació, s'indiquen les situacions, a títol enunciatiu, i no limitatiu, en què MERCADONA no es fa responsable de les actuacions dels usuaris, i assumix totes estes responsabilitats que es puguen derivar:

En el cas que aparega publicada en la xarxa social qualsevol informació que no haja sigut publicada o compartida per part de MERCADONA, o, si és el cas, que haguera sigut publicada per un tercer alié.

En el cas que la xarxa social no es trobe operativa per raons tècniques imputables al propietari de la mateixa plataforma, tercers o causes imprevisibles o de força major, i estes circumstàncies siguen responsabilitat de la xarxa social, o, si és el cas, del tercer.

En el cas que la xarxa social modifique les condicions d'ús, les polítiques de privacitat o la manera de funcionar, circumstàncies que són responsabilitat de la xarxa social.

En el cas que l'usuari emmagatzeme, difonga, publique o distribuïsca en la xarxa social qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que incite a la violència o que siga contrari a la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers.

En el cas que l'usuari utilitze la xarxa social per a introduir dades, un virus o codi maliciós en els equips de MERCADONA o de qualsevol altre usuari.

En el cas que qualsevol dels continguts accessibles per mitjà dels perfils socials de MERCADONA siga contrari a la normativa vigent, este es compromet a procedir-ne a la retirada immediata, tan prompte com tinga coneixement d'esta situació.

MERCADONA no es compromet a informar els usuaris quan els seus comentaris i publicacions siguen objecte d'edició i/o moderació. No obstant això, MERCADONA pot advertir i prendre les mesures oportunes per a suspendre i expulsar els usuaris que envien contingut inadequat d'una manera periòdica i sistemàtica. Als usuaris que duguen a terme les conductes esmentades més d'una vegada, i que hagen resultat suspesos o expulsats del servici amb anterioritat, se'ls podrà impedir l'ús del perfil social amb caràcter indefinit, i això suposarà l'expulsió definitiva del programa i el bloqueig permanent de l'usuari.

Així mateix, MERCADONA no garantix la veracitat, la fiabilitat, la vigència o la integritat del contingut de tercers que conté el seu perfil social o qualsevol lloc enllaçat. MERCADONA no és responsable del contingut dels llocs web no operats per MERCADONA.

El perfil social de MERCADONA pot incloure opinions, recomanacions o manifestacions de tercers, que no reflectixen necessàriament les opinions de MERCADONA ni indiquen el seu compromís amb una determinada línia d'actuació.

La informació proporcionada per mitjà del perfil de MERCADONA en les xarxes socials no s'ha de considerar assimilable, en cap cas, a l'assessorament professional i presencial prestat per part de MERCADONA. Els usuaris han de recaptar assessorament professional apropiat pel que fa a les seues circumstàncies i consultes concretes, per a aconseguir així la màxima eficàcia de les mesures adoptades. En cap cas la informació facilitada a través de mitjans socials es pot considerar una alternativa a la informació proporcionada personalment per part de MERCADONA.

MERCADONA recomana als usuaris que actuen amb cautela, sentit comú i sensatesa en utilitzar el seu perfil social i que avaluen minuciosament la veracitat, la vigència, la integritat i la pertinència de la informació publicada a través del mateix per a les seues finalitats. Qualsevol decisió que els usuaris adopten basant-se en esta informació correrà estrictament pel seu compte i risc.

IV. PUBLICACIONS

L'usuari, una vegada comence a seguir el perfil social de MERCADONA, pot publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut, segons les condicions de la xarxa social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, disfrutar dels drets d'explotació de propietat intel·lectual o tindre el consentiment dels tercers afectats.

L'usuari que decidisca compartir continguts en el perfil social de MERCADONA ha de ser conscient que les seues publicacions seran accessibles i, per tant, seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix en serà l'únic responsable, així com de les implicacions que això puga tindre per a la seua privacitat.

Es prohibix expressament qualsevol publicació en el perfil social de MERCADONA que atempte o siga susceptible d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decor, i/o que infringisca, viole o incomplisca els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge, la privacitat o la normativa vigent. En estos casos, MERCADONA es reserva el dret a retirar el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari que n'ha dut a terme la publicació.

En este sentit, els continguts, les opinions o les respostes a preguntes publicats, expressats o enviats pels creadors, patrocinadors, anunciants o usuaris del perfil de MERCADONA, diferents del contingut proporcionat per MERCADONA, són opinions i responsabilitat exclusives de la persona que els envia i no reflectixen necessàriament les opinions de MERCADONA, que no és responsable del contingut que publiquen, pengen, distribuïsquen, difonguen o transmeten tercers per mitjà del perfil oficial de MERCADONA.

De la mateixa manera, MERCADONA es reserva el dret a no respondre individualment als comentaris ni als missatges rebuts a través del seu perfil, així com a no seguir tots els usuaris que comencen a seguir el seu perfil social.

Determinada informació recollida en els perfils de MERCADONA pot contindre declaracions prospectives, incloses, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, les declaracions que són prediccions o indicatives de futurs esdeveniments, tendències, plans o objectius. No és recomanable que l'usuari s'atinga, exclusivament, a estes declaracions, ja que, per la seua naturalesa, estan subjectes a incerteses i riscos coneguts i desconeguts. Per tot el que s'ha exposat, MERCADONA no assumix cap obligació de comunicar públicament les actualitzacions o les revisions d'estes declaracions prospectives, siga per a reflectir nova informació o futurs esdeveniments o circumstàncies o per a altres finalitats.

Per a respostes a preguntes, queixes o reclamacions, consulte el lloc web corporatiu de MERCADONA en: https://info.mercadona.es/va/atencio-al-client en què estan disponibles els canals d'informació pertinents.

VI. PUBLICITAT

MERCADONA utilitzarà els seus perfils en les xarxes socials per a publicitar els seus productes i servicis. En tot cas, si MERCADONA decidix tractar les seues dades de contacte (perfil d'usuari de la xarxa social i/o correu electrònic) per a dur a terme accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint les exigències legals de la LOPD, l'RGPD i de l'LSSI-CE.

No té consideració de publicitat el fet de recomanar a altres usuaris els perfils socials de MERCADONA perquè també ells puguen estar informats de la seua activitat.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MERCADONA està profundament compromesa amb la protecció i la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, informa que:

En cap cas es podrà entendre que cedix als usuaris cap dret d'explotació sobre els continguts exposats més enllà del que és estrictament necessari per a la seua visualització.

Tots els logotips, marques i noms comercials exposats a través del lloc web o de la plataforma, són propietat de MERCADONA i la seua utilització es troba condicionada per les normes corporatives de la Companyia, i/o el que es disposa per aquells tercers que hagen permés la seua utilització i/o explotació.

En cap concepte la navegació per mitjà dels perfils socials de MERCADONA pot suposar la renúncia, la transmissió, la llicència o la cessió total o parcial pel que fa als drets de propietat intel·lectual o industrial, llevat que s'establisca el contrari per escrit.

Pel que fa als links o enllaços, és possible que faciliten l'accés a llocs web de tercers independents que es troben directament relacionats amb la publicitat mostrada i reproduïda a través del perfil social. Com que no són pàgines propietat de MERCADONA i no té control sobre estes, MERCADONA no es fa responsable dels continguts i/o el funcionament d'estes.

En el cas que qualsevol persona detecte algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pot ser nociu per als usuaris, MERCADONA prega que li ho notifique com més prompte millor en l'adreça següent: dpo@mercadona.es

VIII. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades de caràcter personal, MERCADONA informa els usuaris que, les dades que faciliten per mitjà dels perfils socials de MERCADONA, així com la informació referida a preferències o unes altres dades d'interés comercial, s'incorporaran a un fitxer, que és titularitat de MERCADONA, SA, la finalitat del qual és la gestió de les relacions amb els clients, clients potencials i seguidors dels comptes socials de MERCADONA. La delimitació de les seues preferències i necessitats, la remissió d'informació corporativa, comercial, publicitària i promocional. Així mateix, les seues dades es poden tractar en el marc de l'elaboració d'estudis de mercat, avaluació, nivell d'acceptació de productes i estudis de necessitats de la població objectiva, així com unes altres d'anàlogues, derivades de la relació que MERCADONA té amb l'usuari.

MERCADONA advertix l'usuari que només és responsable i garantix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades, pel que fa a les dades de caràcter personal que reculla de l'usuari per mitjà d'esta pàgina / perfil en esta xarxa social, i que no té cap tipus de responsabilitat pel que fa als tractaments i les utilitzacions posteriors de les dades personals que es puguen efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers que puguen accedir a estes dades per mitjà dels perfils públics en les diferents xarxes socials.

L'informem que, d'acord amb la legislació vigent, l'usuari pot exercitar, entre altres, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per mitjà d'un escrit a MERCADONA, SA (Assessoria Jurídica Processos), carrer de València núm. 5, de Tavernes Blanques (València), CP: 46016 (d'ara en avant, l'"Adreça") o si té firma digital expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, mitjançant el formulari d'atenció al client. En qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets següents:

L'exercici del dret d'accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. Pel que fa a l'accés de rectificació, li recordem que només es podrà satisfer quant a la informació que es trobe sota el control de MERCADONA (per exemple, eliminar comentaris publicats en la seua pàgina). Sobre els drets de cancel·lació i oposició, només es poden satisfer en relació amb la informació que es trobe sota el control de MERCADONA.

A més, pot deixar d'interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de MERCADONA, eliminar els continguts que deixen d'interessar-li o restringir amb qui compartix les seues connexions, mitjançant els mecanismes estipulats per les diferents xarxes socials.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les xarxes socials, així com configurar el seu perfil per a garantir-ne la privacitat. MERCADONA anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús d'estes xarxes abans de començar a usar-lo.

Igualment, recomanem a l'usuari que accedisca a la política de privacitat de MERCADONA per a conéixer les polítiques de tractaments de dades en: https://info.mercadona.es/va/inici

IX. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Per a qualsevol qüestió litigiosa, o que incumbisca el perfil social de MERCADONA, serà aplicable la legislació espanyola, i seran competents per a resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'este perfil social els jutjats i tribunals de València, sempre que la legislació aplicable no tinga expressament la competència de correspondre als jutjats o tribunals d'un altre fur.

Per a presentar reclamacions en l'ús dels servicis de MERCADONA, es poden dirigir per correu a l'adreça electrònica o física que hi ha més amunt i haurà de recórrer, en tot cas, a una solució amistosa en primera instància.

Última actualització: 11/07/2023

Copyright © MERCADONA, SA. Tots els drets reservats.