Bloc de notes

Politica de privadesa

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable de les seves dades?

 • Titular: MERCADONA, S.A. (en endavant, "MERCADONA")
 • CIF: A-46.103.834
 • Domicili social: carrer Valencia n. 5, Tavernes Blanques (València)
 • Registre Públic: inscrita al Registre Mercantil de València, volum 3.073, general 389 de la Secció General del Llibre de Societats, foli 170, full número V-5581
 • Telèfon de contacte: 800 500 220

 

Delegat de protecció de dades (en endavant, "DPO"):

Correu electrònic: dpo@mercadona.es

Web: https://info.mercadona.es

Telèfon: 800 500 220

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

Quines categories de dades tractem?

Segons la finalitat, MERCADONA tracta les categories de dades següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, imatge, codi postal, telèfon, DNI o matrícula.
 • Dades relacionades amb les valoracions dels clients, derivades de la participació en proves cegues, o l’avaluació de productes i serveis.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, historial d'estudiant, experiència professional o pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.
 • Codis o claus d'identificació d'usuari.
 • Dades de trànsit i localització (IP).
 • Metadades de comunicacions electròniques.
 • Dades d'informació comercial.
 • Dades econòmiques, financeres o bancàries.

Les dades personals sol·licitades són obligatòries; la negativa a subministrar-les suposa la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta que en té el consentiment i es compromet a traslladar-los la informació que conté aquesta clàusula, de manera que eximeix MERCADONA de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, MERCADONA pot dur a terme verificacions per constatar aquest fet i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

MERCADONA es reserva el dret de fer totes les comprovacions i verificacions corporatives que calgui en qualsevol moment per garantir l'exactitud de les dades facilitades, i evitar així possibles duplicitats i/o errors en la informació que facilita el Client, garantir el servei sol·licitat i aportar més seguretat jurídica a totes dues parts.

Les dades que en els formularis que disposi MERCADONA a través de la Plataforma apareguin marcades amb un asterisc (*) són necessàries per complir amb la finalitat contractual o legal establerta.

Per tant, si l'usuari no les facilita, no es podrà registrar a la Plataforma ni s’atendrà la seva sol·licitud.

Amb quina finalitat i durant quant de temps tractem les seves dades personals?

MERCADONA tracta les dades de l'usuari, de manera manual o automatitzada, per a les finalitats específiques següents:

 • Gestionar el seu registre com a usuari a les plataformes online en què MERCADONA és responsable del tractament (en endavant, les "Plataformes o Plataforma"). En tot cas, l'usuari ha de verificar i validar el registre a les Plataformes introduint el seu usuari i la contrasenya a través del consentiment.
 • Gestionar la contractació de productes o serveis que faci a través de la Plataforma o a l’establiment mateix, així com la sol·licitud de factures, la seva recollida o la seva expedició i remissió per mitjans telemàtics, sempre que la petició la faci l’interessat mateix o la persona que aquest hagi delegat; en aquest últim cas, ha de tenir l'autorització corresponent. El titular de la dada pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant un escrit adreçat a dpo@mercadona.es.
 • Remetre (a través de correu electrònic, correu postal o SMS) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la Plataforma online, tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'hi oposi.
 • Remetre informació comercial o promocional, i també enquestes de valoració o grau de satisfacció relacionades amb el sector dels productes i serveis contractats a través de la Plataforma i de valor afegit per als usuaris finals, tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'hi oposi.
 • Fer informes estadístics anònims sobre els hàbits d'accés i l'activitat que desenvolupen els usuaris a la Plataforma.
 • Elaborar un perfil comercial de l'usuari i fer accions comercials ajustades a aquest perfil, utilitzant les dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d'accés, trànsit), tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'hi oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Només quan l'usuari hagi marcat la casella corresponent, MERCADONA pot elaborar un perfil comercial recorrent a informació facilitada per tercers i oferir productes i serveis d'acord amb els seus interessos, així com millorar l’experiència d’usuari, per a la qual cosa pot prendre decisions automatitzades basades en les preferències o els interessos personals, la fiabilitat o el comportament, els productes adquirits, etc. D’acord amb el que s’indica anteriorment, MERCADONA pot fer ofertes concretes i enviar comunicacions comercials adaptades al seu perfil. En tot cas, l'usuari s’hi pot oposar o revocar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Si ens remet el seu currículum o s'inscriu en les diferents ofertes de feina que publiquem, tractarem les seves dades per valorar i gestionar la seva sol·licitud de treball i, si escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i la contractació de personal, a fi d’oferir-li llocs que s'ajustin al seu perfil. Tret que s'indiqui el contrari, l'aportació de les dades que es demanen és necessària; el fet de no facilitar-les impedeix la continuïtat del procés de selecció.
 • Donar compliment a les obligacions establertes legalment, i també verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloent-hi la prevenció de frau.
 • Dur a terme les actuacions necessàries per protegir els interessos vitals dels clients quan sigui necessari o en compliment de les resolucions judicials i les mesures que s’hi acordin.
 • La gestió de l’estacionament

Durant quant de temps guardem les seves dades?

MERCADONA conserva les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a les finalitats per a les quals es van recollir, mentre no es revoquin els consentiments atorgats. Posteriorment, si és necessari, manté la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts, en tot cas, durant 5 anys o el termini establert per llei per a qualsevol acció que es pugui derivar del tractament.

Les dades que ens faciliti en relació amb les ofertes de feina a què es vulgui subscriure es conserven durant 3 anys des de la data de l'última actualització. Transcorregut aquest període, si no s’han actualitzat, les dades se suprimiran, tret que ens indiqui el contrari.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades que recull aquesta Política de privacitat, MERCADONA adopta les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar-ne la pèrdua, la manipulació, la difusió o l’alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l'usuari i els servidors de MERCADONA.
 • Encriptació de la informació en els servidors propis de MERCADONA.
 • Altres mesures que evitin l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers.

En els casos en què MERCADONA compti amb prestadors de servei o proveïdors que estiguin situats fora de la Unió Europea, les transferències internacionals que s’hi realitzin estan plenament garantides atenent a les normes que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i els criteris de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

III. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades de l'usuari per part de MERCADONA per a dur a terme l'alta i el registre de l'usuari a la Plataforma es troba en el consentiment de l'interessat, que se sol·licita per al cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de productes o serveis a través de la Plataforma, del pagament, de la facturació i dels enviaments corresponents està legitimada per l’execució mateixa del contracte.

Atenent els serveis prestats directament per MERCADONA o a través dels seus proveïdors, el tractament es fa sobre la base de l’execució mateixa del contracte. En aquest sentit, els tractaments de dades que duguin a terme els proveïdors no tenen la consideració de cessió o comunicació de dades, excepte en els casos establerts legalment.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies, així com enquestes de valoració o grau de satisfacció, relacionades amb la Plataforma, i informació comercial o promocional, elaborar informes estadístics anònims sobre els hàbits d'accés al web i l'activitat que hi desenvolupen els usuaris, i també perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb MERCADONA es basa en l'interès legítim de MERCADONA a dur a terme aquest tractament d'acord amb la normativa vigent.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, de manera que l'usuari en pot revocar un o diversos sense afectar els altres.

Igualment es pot utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de MERCADONA.

En cas d’inscriure’s en ofertes de feina publicades, les seves dades es tracten sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment; tanmateix la retirada implica que la seva candidatura no es pot tenir en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del consentiment no afecta la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

IV. COMUNICACIONS DE DADES

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

 • Les forces i els cossos de seguretat de l'Estat en virtut del que estableix la Llei.
 • Els bancs i les entitats financeres per al cobrament dels serveis que s’ofereixen.

V. ALTRES DADES QUE TRACTEM A MERCADONA

Dins el compromís de MERCADONA amb la privacitat i la protecció de les dades de les persones, l'informem d'altres tractaments de dades que es poden dur a terme en el marc de la relació amb els clients, concretament pel que fa als serveis d'atenció telefònica.

En aquest sentit, MERCADONA tracta les seves dades amb la finalitat de millorar la qualitat dels nostres serveis, gestionar la sol·licitud formulada i proporcionar-li, si escau, els serveis que es demanin. Pot contactar amb nosaltres a través dels números de telèfon habilitats a aquest efecte. La base jurídica del tractament és l'adopció de mesures precontractuals o el desenvolupament de la relació contractual mateixa, i també, en determinats casos, el seu propi consentiment.

El tractament de dades de l’enregistrament de trucades es basa en els interessos legítims de MERCADONA i, en particular, en la necessitat de detectar i millorar l’atenció que s’ofereix per mitjà del canal telefònic. Les dades es tracten per atendre les seves sol·licituds.

Una de les possibilitats que li oferim és el xat d'ajuda al nostre lloc web, on pot obtenir la informació que necessiti conèixer de Mercadona. El procés de xat es fa de manera totalment anònima, sense que es mostri el seu nom o altres dades personals. Només a fi de millorar constantment la qualitat d'aquest servei, MERCADONA registra aquest historial per a finalitats d'anàlisi i millora, de manera totalment anònima.

També l'informem que les nostres botigues disposen d’un sistema de videovigilància, la funció del qual és garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions. Li recordem que la normativa vigent legitima el tractament efectuat sobre la base de l'interès legítim de MERCADONA a garantir la seguretat de les instal·lacions, de manera que la seva imatge es pot gravar simplement pel fet d'accedir a l'edifici.

Aquestes dades es poden comunicar a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, si escau. Les imatges es custodien durant el termini màxim d'un (1) mes des de la seva captació.

Així mateix, l'informem que, en determinats centres, MERCADONA disposa de dispositius per al control de l'estacionament a través de càmeres ubicades als accessos d'entrada/sortida de l'aparcament, per tal de gestionar l'accés i la permanència dels vehicles. Les dades de matrícula es conserven a aquest efecte durant un termini de 24 hores.

VI. DRETS DELS USUARIS

Quins drets té l'interessat?

Ens pot enviar un escrit a MERCADONA, S.A. (Asesoría Jurídico Procesos), c/ Valencia n. 5, Tavernes Blanques (València), CP 46016 (en endavant, l’"Adreça") o, si disposa de signatura digital expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, a través del formulari d’atenció al client (https://info.mercadona.es/ca/atencio-al-client-0#destacadosFormulario) per exercitar, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets següents:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a MERCADONA s'estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Obtenir de MERCADONA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, oposar-se al tractament de les seves dades. MERCADONA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de MERCADONA, si escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat consideri que MERCADONA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. 

Darrera actualització: 05/10/2020

Copyright © MERCADONA S.A. Tots els drets reservats.