Empleats d'Atenció al Client de Mercadona treballant amb l'ordinador

Política de Privacitat

 

I. IDENTIFICACIÓ

  • Titular: MERCADONA, S.A. (en endavant, "MERCADONA")
  • CIF: A-46.103.834
  • Domicili social: carrer Valencia núm. 5, Tavernes Blanques (València)
  • Registre públic: inscrita al Registre Mercantil de València, volum 3073, general 389 de la Secció General del Llibre de Societats, foli 170, full número V-5581
  • Telèfon: 800 500 220

II. OBJECTE

Amb aquestes condicions d'ús MERCADONA pretén que tots els usuaris finals coneguin quins són els seus drets i les seves obligacions des del moment en què visiten els seus perfils socials a Facebook i Twitter, entre d'altres.

De la mateixa manera, MERCADONA informa els usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts que s’exposen a través dels seus perfils socials, logotips i marques utilitzades, i també sobre les responsabilitats que es poden derivar de l'ús del servei.

Tot usuari que visiti els perfils socials de MERCADONA accepta aquestes condicions d'ús i la política de privacitat expressament i de manera inequívoca, i també les diferents modificacions o els textos legals addicionals que s’incloguin en el futur. Si no està d'acord amb alguna de les condicions, pot deixar de seguir el perfil social de MERCADONA o d’interactuar-hi en qualsevol moment, aplicant el procediment específic de cada xarxa social.

A l'efecte de la interpretació d’aquestes condicions, entenem que una persona esdevé usuària en el moment en què accepta les condicions d'ús i la política de privacitat que s’enllacen en el perfil social de MERCADONA; per a això, només cal que visiti el perfil.

III. RESPONSABILITATS

MERCADONA es compromet fermament a fer que el servei funcioni correctament i d'acord amb les condicions acordades amb els usuaris. No obstant això, de vegades és possible que s’esdevinguin situacions de les quals es puguin derivar responsabilitats (especialment per la intervenció de tercers mal intencionats).

En aquest sentit, MERCADONA no es fa responsable de les actuacions dels usuaris, que han d’assumir totes les responsabilitats que se’n puguin derivar, quan s’esdevinguin, entre d’altres, les situacions següents:

En cas que aparegui publicada a la xarxa social qualsevol informació que no hagi estat publicada o compartida per part de MERCADONA o que, si escau, hagi estat publicada per un tercer aliè.

En cas que la xarxa social no estigui operativa per raons tècniques imputables a l'amo de la plataforma mateixa o a tercers, o per causes imprevisibles o de força major; aquestes circumstàncies són responsabilitat de la xarxa social o, si escau, del tercer.

En cas que la xarxa social modifiqui les seves condicions d'ús, les polítiques de privacitat o el mode de funcionament; aquestes circumstàncies són responsabilitat de la xarxa social.

En cas que l'usuari emmagatzemi, difongui, publiqui o distribueixi a la xarxa social qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que sigui contrari a la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers.

En cas que l'usuari utilitzi la xarxa social per introduir dades, virus o codi maliciós en els equips de MERCADONA o de qualsevol altre usuari.

En cas que qualsevol dels continguts accessibles a través dels perfils socials de MERCADONA sigui contrari a la normativa vigent, MERCADONA es compromet a retirar-lo immediatament, tan aviat com en tingui coneixement.

MERCADONA no es compromet a informar els usuaris quan els seus comentaris i publicacions siguin objecte d'edició i/o moderació; tanmateix, MERCADONA pot advertir i prendre les mesures oportunes per suspendre i expulsar els usuaris que enviïn contingut inadequat periòdicament i sistemàticament. Als usuaris que duguin a terme aquestes conductes en més d'una ocasió, quan se’ls hagi suspès o expulsat del servei amb anterioritat, se'ls pot impedir l'ús del perfil social amb caràcter indefinit; això suposa l'expulsió definitiva del programa i el bloqueig permanent de l'usuari.

Així mateix, MERCADONA no garanteix la veracitat, la fiabilitat, la vigència o la integritat del contingut de tercers que conté el seu perfil social o qualsevol lloc que s’hi enllaci. MERCADONA no és responsable del contingut dels llocs web no operats per MERCADONA.

El perfil social de MERCADONA pot incloure opinions, recomanacions o manifestacions de tercers, que no reflecteixen necessàriament les opinions de MERCADONA ni indiquen el seu compromís amb una línia d'actuació determinada.

La informació que es proporciona a través del perfil de MERCADONA a les xarxes socials no s’ha de considerar en cap cas assimilable a l'assessorament professional i presencial que presta MERCADONA. Els usuaris han de demanar assessorament professional adequat en relació amb les seves circumstàncies i consultes concretes per aconseguir l’eficàcia màxima de les mesures adoptades. La informació facilitada a través de mitjans socials no es pot considerar en cap cas una alternativa a la informació que proporciona MERCADONA personalment.

MERCADONA recomana als usuaris que actuïn amb cautela, sentit comú i seny quan facin servir el seu perfil social i que avaluïn minuciosament la veracitat, la vigència, la integritat i la pertinència de la informació que s’hi publica per als seus fins. Les decisions que els usuaris adoptin basant-se en aquesta informació són estrictament a compte i risc dels usuaris.

IV. PUBLICACIONS

Quan comenci a seguir el perfil social de MERCADONA, l’usuari pot publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies, o qualsevol altre tipus de contingut, d’acord amb les condicions de la xarxa social mateixa. En tots els casos, l'usuari n’ha de ser el titular, ha de tenir els drets d'explotació de propietat intel·lectual o el consentiment dels tercers afectats.

 

L'usuari que decideixi compartir continguts en el perfil social de MERCADONA ha de ser conscient que les seves publicacions seran accessibles i, per tant, conegudes pels altres usuaris, de manera que l’usuari mateix n’és l'únic responsable; també és l’únic responsable de les implicacions que això pugui tenir per a la seva privacitat.

 

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en el perfil social de MERCADONA que atempti o sigui susceptible d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o la decència, i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge i la privacitat o la normativa vigent. En aquests casos, MERCADONA es reserva el dret de retirar el contingut i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari que hagi fet la publicació.

 

En aquest sentit, els continguts, les opinions o les respostes a preguntes que publiquin, expressin o enviïn els creadors, els patrocinadors, els anunciants o els usuaris del perfil de MERCADONA, diferents del contingut que proporcioni MERCADONA, són opinions exclusives de la persona que els envia i la seva responsabilitat, i no reflecteixen necessàriament les opinions de MERCADONA, que no és responsable del contingut que publiquin, pengin, distribueixin, difonguin o transmetin tercers a través del perfil oficial de MERCADONA.

 

De la mateixa manera, MERCADONA es reserva el dret de no respondre individualment els comentaris i els missatges que rebi a través del seu perfil, i també de no seguir tots els usuaris que comencin a seguir el seu perfil social.

 

Determinada informació que recullen els perfils de MERCADONA pot contenir declaracions prospectives, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitador, declaracions que són prediccions o indicacions d’esdeveniments, tendències, plans o objectius futurs. No és recomanable que l'usuari s'atengui únicament i exclusivament a aquestes declaracions, ja que per la seva naturalesa estan subjectes a incerteses i riscos coneguts i desconeguts. Per tot el que s’ha exposat, MERCADONA no assumeix cap obligació de comunicar públicament les actualitzacions o les revisions d'aquestes declaracions prospectives, ja sigui per reflectir informació nova o circumstàncies o esdeveniments futurs, o bé per a altres fins.

 

Per formular preguntes, queixes o reclamacions, consulti el lloc web corporatiu de MERCADONA a https://info.mercadona.es/ca/atencio-al-client-0, on estan disponibles els canals d'informació pertinents.

VI. PUBLICITAT

MERCADONA utilitza els seus perfils a les xarxes socials per anunciar els seus propis productes i serveis. En tot cas, si MERCADONA decideix tractar les seves dades de contacte (perfil d'usuari de la xarxa social i/o adreça electrònica) per dur a terme accions directes de prospecció comercial, ho ha de fer sempre complint les exigències legals de la LOPD, el RGPD i la LSSI-CE.

No té consideració de publicitat el fet de recomanar a altres usuaris els perfils socials de MERCADONA perquè puguin estar informats de la seva activitat.

 

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MERCADONA es compromet fermament amb la protecció i la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial. És per això que informa sobre el següent:

No es pot entendre en cap cas que cedeix als usuaris drets d'explotació sobre els continguts que s’exposen, més enllà del que és estrictament necessari per a la visualització dels continguts.

Tots els logotips, les marques i els noms comercials que s’exposen a través del lloc web o de la plataforma són propietat de MERCADONA i l’ús està condicionat per les normes corporatives de la companyia i/o el que disposen els tercers que n’hagin permès l’ús i/o l’explotació.

La navegació a través dels perfils socials de MERCADONA no pot suposar en cap cas la renúncia, la transmissió, la llicència o la cessió total o parcial dels drets de propietat intel·lectual o industrial, tret que s'estableixi el contrari per escrit.

Pel que fa als enllaços o hiperenllaços, és possible que facilitin l'accés a llocs web de tercers independents que estan directament relacionats amb la publicitat que es mostra i es reprodueix a través del perfil social. Com que no són pàgines de propietat de MERCADONA i no en té el control, MERCADONA no se’n fa responsable dels continguts i/o el funcionament.

Si detecta algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pot ser perjudicial per als usuaris, MERCADONA li demana que li ho notifiqui al més aviat possible a l’adreça següent: dpo@mercadona.es.

VIII. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades de caràcter personal, MERCADONA informa els usuaris que les dades que faciliten a través dels perfils socials de MERCADONA, i també la informació sobre preferències o altres dades d'interès comercial, s’incorporen en un fitxer titularitat de MERCADONA, S.A., la finalitat del qual és la gestió de les relacions amb els clients, els clients potencials i els seguidors dels comptes socials de MERCADONA, la delimitació de les seves preferències i necessitats, i la remissió d'informació corporativa, comercial, publicitària i promocional. Així mateix les seves dades es poden tractar per a l’elaboració d'estudis de mercat, l’avaluació del nivell d'acceptació dels productes i la realització d’estudis de necessitats de la població objectiva, així com per a altres finalitats anàlogues, que es derivin de la relació que MERCADONA té amb l'usuari.

MERCADONA adverteix l'usuari que només és responsable de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través d’aquesta pàgina/perfil en aquesta xarxa social i només garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament d’aquestes dades; MERCADONA adverteix l’usuari que no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i usos posteriors de les dades personals que pugui fer tant el titular de la xarxa social com tercers que puguin accedir a aquestes dades a través dels perfils públics en les diferents xarxes socials.

L'informem que, d'acord amb la legislació vigent, l'usuari pot exercitar, entre d'altres, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit que ha d’adreçar a MERCADONA, S.A. (Asesoría Jurídico Procesos), c/ Valencia núm. 5, Tavernes Blanques (València), CP 46016 (en endavant, l’"Adreça") o, si disposa de signatura digital expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, mitjançant el formulari d'atenció al client. Aquests drets els pot exercitar en qualsevol moment i de manera gratuïta.

L'exercici del dret d'accés depèn de la funcionalitat de la xarxa social i de les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. Quant al dret de rectificació, li recordem que només es pot exercitar en relació amb la informació que estigui sota el control de MERCADONA (per exemple, eliminar comentaris publicats a la seva pàgina). Pel que fa als drets de cancel·lació i oposició, només es poden exercitar en relació amb la informació que estigui sota el control de MERCADONA.

A més, l’usuari pot deixar d'interactuar amb els perfils socials de MERCADONA, deixar de seguir-los o de rebre’n informació, eliminar els continguts que ja no l’interessin o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes que estableixen les diferents xarxes socials.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les xarxes socials mateixes, i també configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. MERCADONA anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús d'aquestes xarxes abans de començar a fer-les servir.

També recomanem a l'usuari que accedeixi a la política de privacitat de MERCADONA per conèixer les polítiques de tractaments de dades, a https://info.mercadona.es/ca/inici-ca

 

IX. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi el perfil social de MERCADONA, s’aplica la legislació espanyola. Per a la resolució dels conflictes que es derivin de l'ús d’aquest perfil social o hi estiguin relacionats, són competents els jutjats i tribunals de València, sempre que la legislació aplicable no disposi expressament que la competència ha de correspondre als jutjats o tribunals d'una altra jurisdicció.

Per presentar reclamacions de l'ús dels serveis de MERCADONA, es pot adreçar per correu a l'adreça electrònica o postal que s’indica anteriorment. En qualsevol cas, ha de recórrer a una solució amistosa en primera instància.

 

Darrera actualització: 11/07/2023

Copyright © MERCADONA S.A. Tots els drets reservats.