Detall cartelleria Estratègia 6.25 Mercadona

Mercadona redueix el consum energètic en 39,7 milions de kWh el 2019 i el 2020

07 de juny de 2021
  • Durant el 2019 i el 2020, ha reduït el seu consum elèctric en 39,7 milions de kWh, ha instal·lat més de 1.400 panells de cèl·lules solars i ha tancat l'any amb un total de 1.020 "Botigues 8", que redueixen fins a un 40 % el consum energètic respecte d’un supermercat convencional.
  • El 2020 s'ha adherit a la iniciativa internacional Lean & Green, impulsada per AECOC, i elabora un Pla de Reducció d'Emissions amb què podrà certificar una disminució del 20 % de les seves emissions logístiques entre el 2015 i el 2019.
  • Després d'introduir el 2019 i el 2020 millores importants, tornar a avaluar els seus processos i posar en marxa noves estratègies verdes i sostenibles.

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha seguit avançant durant el 2019 i el 2020 en el seu Sistema de Gestió Ambiental per Seguir cuidant el planeta. Durant aquests anys, després d'haver tornat a avaluar els seus processos i posat en marxa noves mesures de sostenibilitat, la companyia ha reforçat el compromís amb el respecte al medi ambient, fet que ha comportat una inversió de més de 90 milions d’euros aquests dos anys. Com a part del seu Model de Gestió responsable, Mercadona es va associar fa més d’una dècada a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, en què, juntament amb una vintena d'organitzacions, forma part de grups de treball que promouen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria agroalimentària, amb la publicació d'una Guia de Bones Pràctiques per al sector.

El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona basa les seves actuacions en la premissa fonamental de produir més amb menys recursos, per a la qual cosa identifica els impactes ambientals que genera la seva activitat i defineix objectius i estratègies per reduir-los en quatre àrees principals: logística sostenible, eficiència energètica, producció i consum sostenibles, i reducció i gestió de residus.

Logística sostenible

La companyia ha seguit revisant la seva logística i introduint millores que, en conjunt, han permès optimitzar aquests processos per fer-los cada vegada més sostenibles. Per a això, ha incorporat solucions com, per exemple, l'ús de combustibles menys contaminants, millores en els equips refrigerants dels vehicles, renovació de la flota per estàndards de motor més avançats i eficients, i repartiments d'última milla en nuclis urbans fets per camions amb les normes de control d'emissions més restrictives del mercat. A més, ha seguit impulsant la seva Estratègia del Vuit amb diverses iniciatives combinades que permeten millorar el comportament ambiental de la flota, com ara l'aposta per les "compres sobre moll", que redueixen la petjada de carboni; la implementació de la "logística inversa" per optimitzar els trajectes de retorn, o el suport a l'ecodisseny d’envasos i embalatges, que optimitza l'espai de càrrega i evita "transportar aire".

Gràcies a tot això, i a l'esforç constant del Departament de Logística i dels Proveïdors Totaler amb què col·labora, al tancament del 2020 la companyia ha certificat avenços importants, tal com ho reflecteixen aquestes dades: el 99 % de la flota respon a l'estàndard Euro VI, disposa ja de 103 camions propulsats amb gas natural (GNL i GNC), realitza logística silenciosa en hores vall en un total de 777 botigues i ha assolit una taxa d'ompliment de camions del 85 %, malgrat la complexitat dels canvis logístics ocasionats per la pandèmia.

Per impulsar encara més el compromís constant amb la reducció de l'impacte de la seva activitat en el medi ambient, el 2020 la companyia s'ha adherit a la iniciativa internacional Lean & Green, impulsada a Espanya per AECOC. A conseqüència d'això, està treballant en un Pla d'Acció per a la Reducció d'Emissions amb què podrà certificar una reducció inicial del 20 % de les seves emissions logístiques entre el 2015 i el 2019, a la qual sumarà un 10 % addicional el 2023.

Eficiència energètica

Mercadona també ha introduït millores importants en l'àmbit de l'eficiència energètica, segon dels eixos del seu Sistema de Gestió Ambiental. Concretament, ha posat en marxa un projecte de mesura exhaustiva, i en temps real, dels consums energètics de cada botiga, i està apostant també per la instal·lació de plaques fotovoltaiques com a font d'energia renovable i de reducció d'emissions. Referent a això, el 2020 la companyia ha instal·lat més de 1.400 panells de cèl·lules solars distribuïts en 8 centres entre Espanya i Portugal, iniciativa que li permet estalviar un 15 % d'electricitat en cada un d'aquests centres, i disposa d’un total de 9.000 panells solars actius, l'equivalent a més de 600 kWp en plaques fotovoltaiques.

A més, durant el 2019 i el 2020 ha seguit avançant en l’aposta per les botigues ecoeficients per mitjà de l'adaptació de la xarxa de supermercats al nou Model de Botiga Ecoeficient o "Botiga 8". Aquest esforç li ha permès tancar l'any 2020 amb un total de 1.020 "Botigues 8", que impliquen una reducció del 40 % del consum energètic respecte d’una botiga convencional.

Gràcies a tot això, un any més Mercadona ha reduït el seu consum elèctric durant el 2019 i el 2020 en 39,7 milions de kWh, amb unes taxes de consum per m3 de mercaderia que arriba a la botiga de 57,6 i 58,5 kWh el 2020 i el 2019, respectivament, enfront dels 61,5 kWh del 2017, per exemple. A més, ha seguit treballant en altres iniciatives verdes, com la instal·lació de 1.433 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als pàrquings o en la prevenció i el control de fuites de gasos refrigerants, amb millores molt rellevants en l'evolució de les emissions ocasionades per aquestes fuites, que han passat del 14,3 % del 2017 al 6,93 % i 5,61 % del 2019 i el 2020, respectivament.

Gestió de residus i reducció del plàstic: l'Estratègia 6.25

Conscient de les oportunitats que es deriven de la bona gestió dels residus i de la incidència que això té en la sostenibilitat del planeta, des de fa anys Mercadona centra tots els esforços en la reducció i en els pilars de l'economia circular com a estratègia principal.

Per a això, a més de reforçar els seus sistemes ja consolidats de reutilització i reciclatge d'envasos comercials, l'any 2020 ha posat en marxa l'anomenada Estratègia 6.25, que inclou sis accions per reduir l'ús de plàstic i la gestió responsable del seu residu, i aconseguir el 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic en els seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguin reciclables i reciclar tot el seu residu plàstic.

Amb aquest objectiu, la companyia ja ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les seccions, així com el parament de plàstic d’un sol ús, que ha substituït per parament sostenible. En els cinc anys vinents, la companyia reduirà, amb la col·laboració dels seus proveïdors, el plàstic dels envasos de marca pròpia i proporcionarà informació als "Caps" (clients) sobre reciclatge per impulsar i facilitar la separació de residus tant a les botigues com a les llars. Aquestes mesures han permès reciclar, només el 2020, fins a 3.000 tones de plàstic per elaborar bosses reutilitzables, o aconseguir un estalvi de més de 180.000 tones a l'any de materials d'un sol ús.

Mercadona invertirà 140 milions d'euros fins al 2025 en l'execució de l'Estratègia 6.25 i la consecució de tots els compromisos que implica, a més de transformar tots els centres de la cadena en Botiga 6.25 el 2021.

Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Compromesos amb l'entorn i la producció sostenible: 17.000 tones de productes donats i certificats en sostenibilitat i benestar animal

A més de tot això, i dins de la reducció del malbaratament com a estratègia, també s'inclouen altres iniciatives, com la donació de productes aptes per al consum, iniciativa que el 2020 ha permès a Mercadona col·laborar amb més de 290 menjadors socials i fins a 60 bancs d’aliments, als quals s'ha donat, en conjunt, un total de 17.000 tones de productes tant a Espanya com a Portugal.

Paral·lelament, la companyia ha seguit reforçant els vincles amb la societat per mitjà de la posada en marxa d'altres projectes que fomenten un model de producció i consum més sostenible. És el cas, per exemple, de la creació de la Càtedra Mercadona d'Economia Circular amb la UPF-BSM, o de les polítiques de benestar animal que impulsa. En aquest sentit, destaca l'adhesió dels proveïdors al Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics, així com les diferents certificacions de què disposen. En aquest sentit, per exemple, la totalitat dels proveïdors d'aqüicultura estan certificats en bones pràctiques de sostenibilitat i benestar animal, i el 100 % dels d'agricultura estan adherits a Global GAP, norma voluntària per assegurar la innocuïtat alimentària i la sostenibilitat en explotacions agrícoles.

Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona integra el Pla de Responsabilitat Social en el dia a dia de la seva activitat, atenent el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit.

Més informació a la secció web 'Cuidem el planeta' i a la Memòria de Medi Ambient Mercadona 2019-2020, acabada de publicar