Mercadona i els sindicats signen un nou conveni col·lectiu

Mercadona i els sindicats signen un nou conveni col·lectiu d'empresa més igualitari i social

11 de desembre de 2018
  • Mercadona garanteix un sou base mínim de 1.300 euros bruts al mes als quals se sumen, entre d'altres, els complements propis de la Política Retributiva de la companyia que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5.
  • El Conveni Col·lectiu d'Empresa i el Pla d'Igualtat entraran en vigor l'1 de gener del 2019 i tindran una vigència de cinc anys, fins el 2023.
  • Garanteix una millora del poder adquisitiu, amb un increment progressiu del salari base vinculat a l'IPC, i introdueix millores en els plusos de nocturnitat i fred.
  • Reforça la conciliació de la vida familiar i laboral, i incorpora la creació d'un Observatori paritari, que dotarà la companyia de més flexibilitat i eficiència per llançar noves propostes en aquestes matèries.

Mercadona ha signat amb els representants de la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) el nou Conveni Col·lectiu d'Empresa i el Pla d'Igualtat. Tots dos entraran en vigor l'1 de gener del 2019 i tindran una durada de 5 anys.

El nou marc laboral, més igualitari i social, reforça el compromís de Mercadona amb l'ocupació estable i de qualitat, avança en les seves condicions laborals, alhora que consolida la seva aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla amb un sou base mínim de 1.300 euros bruts al mes, als quals se sumen els complements propis de la Política Retributiva de la companyia, que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5, i un increment progressiu del salari base vinculat a l'IPC, a més d'introduir millores en els plusos de nocturnitat i fred.

Fort compromís social: més conciliació i estabilitat laboral

Seguint amb l'aspiració de Mercadona d'estar a l'avantguarda i ser pionera en aspectes socials, el nou Conveni Col·lectiu d'Empresa incorpora mesures importants de caràcter social i reforça els compromisos de Mercadona en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral. Entre les noves mesures, inclou l'ampliació del permís de paternitat fins a les 7 setmanes, enfront de les 5 setmanes que la llei recull actualment, i el cobrament del 100 % del salari en baixes per incapacitat temporal fins als 18 mesos. Igualment, introdueix l'ampliació de l'excedència per cura de fills fins que el menor compleixi els 12 anys. A més, els qui tinguin un menor de 12 anys al seu càrrec directe i estiguin gaudint d'una reducció de jornada, quan s'esgoti l'edat màxima legal podran sol·licitar un canvi de contracte a temps parcial fins als 15 anys del menor, i després tornar a temps complet, si així ho desitgen. Així mateix, el conveni contempla la possibilitat de sol·licitar excedència amb reserva del lloc de treball fins a 3 anys en cas de violència de gènere, així com altres drets específics en aquests casos.

A més, el nou marc estableix un màxim de 2 dies a la setmana de 10 hores, incorpora la devolució de la "bossa d'hores" en dies complets quan siguin 12 hores o més, establirà la implantació d'un sistema de fitxatge i fixa no partir jornades inferiors a 5 hores en temps totals. Per als treballadors de l'àrea logística, també recull un mínim de 7 caps de setmana lliures a l'any i calendaris anuals de la seva jornada laboral.

Pla d'Igualtat: "Mateixa responsabilitat, mateix sou"

Mercadona també ha signat amb els representants sindicals el Pla d'Igualtat amb què consolida la seva línia d'actuació a favor de la igualtat d'oportunitats reforçant fets aconseguits amb el Pla anterior, com ara que el 2017 el 47 % dels llocs directius promoguts fossin dones o el fet que l'equitat sigui un valor irrenunciable en el Model de la companyia, que des del 1997 aplica el principi de "mateixa responsabilitat, mateix sou" de manera transversal.

Des del 1993, any en què Mercadona va iniciar la implantació del seu Model de Qualitat Total, la companyia no només ha potenciat la pràctica de la igualtat entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció interna, sinó també en l'àmbit de la conciliació de la vida familiar i laboral, tal com la Comissió d'Igualtat creada a l'efecte ha constatat durant la vigència del Pla anterior.

Observatori paritari per dotar de més flexibilitat i eficiència

Les organitzacions sindicals i Mercadona també han acordat la creació d'un Observatori de caràcter paritari amb integrants de totes les parts signants per dotar la companyia de més flexibilitat i eficiència a l'hora d'introduir millores relacionades amb les jornades laborals i la seva distribució. Per a això, l'Observatori estarà informat puntualment dels nous projectes que Mercadona tingui previst implementar, fet que li permetrà traslladar prèviament a la companyia recomanacions relacionades amb la classificació professional, la jornada o la seva distribució.

Ana Micó Maestre, responsable del Sindicat Estatal de Comerç de FeSMC-UGT, ha recalcat que amb la signatura d'aquest Conveni "s'aconsegueix acomplir moltes de les reivindicacions històriques de les persones que treballen a Mercadona i per descomptat de la Unió General de Treballadors. Augments salarials, reals i efectius, per a la totalitat de la plantilla d’acord amb l'IPC sense compensació ni absorció, millores en les polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, millores en les llicències retribuïdes i no retribuïdes, millores en logística, etc., han anat sumant valor de manera progressiva durant la negociació d'aquest Conveni. De la mateixa manera, cal valorar positivament altres aspectes que recull el nou Conveni Col·lectiu, que possibilitaran posar en pràctica progressivament altres millores relacionades amb la jornada laboral i la seva distribució, que faran que els treballadors i les treballadores puguin gaudir d’una distribució de la seva jornada laboral que optimitzi el temps de treball i de descans, a través de la creació d'un Observatori del qual formarem part activa i on seran objecte d'estudi les reivindicacions i les inquietuds en temes tan importants com ara la distribució de la jornada, entre d’altres. Els companys i les companyes que, de manera impecable, han representat FeSMC-UGT durant aquesta negociació, en un exercici de responsabilitat i coherència, han decidit donar el seu suport al nou text, sent conscients que els convenis són un tot i s’han de valorar com a tal i amb el ple convenciment que vetllaran pel seu compliment per aconseguir que les persones que treballen a Mercadona gaudeixin d'unes condicions laborals i socials cada vegada millors".

D'altra banda, Jose María Martínez, secretari general de la Federació de Serveis de CCOO, valora aquest conveni com "una eina per afrontar els reptes que s'estan produint al sector del comerç i que, evidentment, a Mercadona tenen el seu efecte, ja que permetrà que les organitzacions sindicals formin part dels nous projectes que es volen implementar de cara al seu impacte en les condicions laborals. Des de la cobertura d'aquest conveni col·lectiu es garanteix l’establiment d’una anàlisi controlada de la jornada i la classificació professional i s’assenyala la importància que té la introducció de millores en aspectes socials i salarials; aquestes últimes són unes de les més importants en la història d'aquest conveni, ja que es garanteixen augments reals per a tota la plantilla de Mercadona".

Segons el director de la Divisió Relacions Sindicals de Mercadona, Jesús Yelo, "estem convençuts que amb aquest acord, que té una vigència de 5 anys, seguim posant les bases d'un model laboral socialment responsable. Les treballadores i els treballadors són la causa de l'èxit i creixement de la companyia. Oferir mesures més socials i més igualitàries ens servirà, sens dubte, perquè les persones que formen Mercadona estiguin satisfetes i compromeses al 100 % per garantir un creixement sostenible i poder compartir-lo amb els cinc components de la companyia: El Cap (client), El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El Capital".

Mercadona i els sindicats signen un nou conveni col·lectiu

Imatge de capçalera: Miguel Ángel Cilleros, secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT; José María Martínez, secretari general de la Federació de Serveis CCOO; Daniel Blasco, director general de Recursos Humans, i Héctor Hernández, director general Jurídic, Organització i Marina de Empresas de Mercadona; i la resta de representants de sindicats i empresa al Centre de Coinnovació del Jarro a Paterna, València.