Mercadona i els sindicats firmen un nou conveni col·lectiu

Mercadona i els sindicats firmen un nou conveni col·lectiu d'empre-sa més igualitari i social

11 de desembre de 2018
  • Mercadona garantix un sou base mínim de 1.300 euros al mes/bruts als quals se sumen, entre altres, els complements propis de la Política Retributiva de la companyia que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5.
  • El Conveni Col·lectiu d'Empresa i el Pla d'Igualtat entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019 i tindran una vigència de cinc anys, fins a 2023.
  • Garantix una millora del poder adquisitiu, amb un increment progressiu del salari base vinculat a l'IPC i introduïx millores en els plusos de nocturnitat i fred.
  • Reforça la conciliació de la vida familiar i laboral i incorpora la creació d'un observatori paritari que dotarà la companyia de més flexibilitat i eficiència per a llançar noves propostes en estes matèries.

Mercadona ha firmat amb els representants de la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) el nou Conveni Col·lectiu d'Empresa i el Pla d'Igualtat. Els dos entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019 i tindran una duració de 5 anys.

El nou marc laboral, més igualitari i social, reforça el compromís de Mercadona amb el treball estable i de qualitat, avança en les seues condicions laborals, alhora que consolida la seua aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla amb un sou base mínim de 1.300 euros al mes/bruts, als quals se sumen els complements propis de la Política Retributiva de la companyia que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5 i un increment progressiu del salari base vinculat a l'IPC, a més d'introduir millores en els plusos de nocturnitat i fred.

Compromís social fort: més conciliació i estabilitat laboral

Seguint amb l'aspiració de Mercadona d'estar a l'avantguarda i ser pionera en aspectes socials, el nou Conveni Col·lectiu d'Empresa incorpora mesures de caràcter social importants i reforça els compromisos de Mercadona en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral. Entre les noves mesures, inclou l'ampliació del permís de paternitat fins a les 7 setmanes, enfront de les 5 setmanes que actualment recull la llei i el cobrament del 100 % del salari quan s'està de baixa per una incapacitat temporal fins als 18 mesos. Igualment, introduïx l'ampliació de l'excedència per a atendre els fills fins que complisquen els 12 anys. A més, els qui tinguen al seu càrrec directe un menor de 12 anys i estiguen disfrutant d'una reducció de jornada, quan s'esgote l'edat màxima legal podran sol·licitar un canvi de contracte a temps parcial fins que el menor tinga 15 anys i, després, poden tornar a la jornada de temps total, si així ho desitgen. Així mateix, el conveni preveu la possibilitat de sol·licitar una excedència amb reserva del lloc de treball de fins a tres anys en el cas de violència de gènere, així com altres drets específics en estos casos.

A més, el nou marc establix un màxim de 2 dies a la setmana de 10 hores; incorpora la devolució de la "bossa d'hores" en dies complets quan siguen 12 hores o més; establix la implantació d'un sistema de fitxatge, i fixa no partir les jornades inferiors a 5 hores en temps totals. També recull, per als treballadors de l'àrea logística, un mínim de 7 caps de setmana lliures a l'any i calendaris anuals de la seua jornada laboral.

Pla d'Igualtat: "A igual responsabilitat, el mateix sou"

Mercadona també ha firmat amb els representants sindicals el Pla d'Igualtat amb el qual consolida la seua línia d'actuació a favor de la igualtat d'oportunitats, que reforça els fets aconseguits amb l'anterior pla, com per exemple que en 2017 el 47 % dels llocs directius promocionats van ser dones, o el fet que l'equitat siga un valor irrenunciable en el Model de la companyia, que aplica des de 1997 i de manera transversal el principi de "A igual responsabilitat, el mateix sou".  

Des de 1993, any en què Mercadona va iniciar la implantació del seu Model de Qualitat Total, la companyia no només ha potenciat la pràctica de la igualtat entre les dones i els homes en l'accés al treball, a la formació i a la promoció interna, sinó també en l'àmbit de la conciliació de la vida familiar i laboral. Tal com la Comissió d'Igualtat creada a este efecte ha constatat durant la vigència del pla anterior.

Observatori paritari per a dotar de més flexibilitat i eficiència

Les organitzacions sindicals i Mercadona també han acordat la creació d'un observatori de caràcter paritari amb els integrants de totes les parts firmants per a dotar la companyia de més flexibilitat i eficiència a l'hora d'introduir millores relacionades amb les jornades laborals i la seua distribució. Per a dur-ho a terme, l'observatori estarà puntualment informat dels nous projectes que Mercadona tinga previst implementar, la qual cosa li permetrà traslladar prèviament a la companyia les recomanacions relacionades amb la classificació professional, la jornada o la seua distribució.

Ana Micó Maestre, responsable del Sindicat Estatal de Comerç de FeSMC-UGT, ha recalcat que amb la firma d'este conveni "s'aconseguix dur a terme moltes de les reivindicacions històriques de les persones que treballen en Mercadona i, per descomptat, de la Unió General de Treballadors. Augments salarials, reals i efectives, per a la totalitat de la plantilla sobre la base de l'IPC sense compensació ni absorció, millores en les polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, en les llicències retribuïdes i no retribuïdes, millores en logística, etc., han anat sumant valor de manera progressiva durant la negociació d'este conveni. D’igual manera, cal valorar positivament altres aspectes que es recullen en el nou Conveni Col·lectiu, que possibilitaran la posada en pràctica, de manera progressiva, d'altres millores relacionades amb la jornada laboral i la seua distribució i que faran que els treballadors i les treballadores puguen disfrutar d'una distribució de la seua jornada laboral que optimitze el temps de treball i de descans, a través de la creació d'un observatori del qual formarem part activa i on seran objecte d'estudi les reivindicacions i les inquietuds en temes tan importants com la distribució de la jornada, entre altres. Els companys i les companyes que, de manera impecable, durant esta negociació han representat FeSMC-UGT, en un exercici de responsabilitat i coherència, han decidit donar el seu suport al nou text, i són conscients que els convenis són un tot i així s'han de valorar, i amb el convenciment ple que vetlaran pel seu compliment i faran honor al fet d'aconseguir que les persones que treballen en Mercadona disfruten d'unes condicions laborals i socials cada vegada millors".

D'altra banda, Jose María Martínez, secretari general de la Federació de Serveis de CCOO, valora este conveni com "una eina per a afrontar els reptes que en el sector del comerç s'estan produint i que, evidentment, en Mercadona tenen el seu efecte, ja que permetrà que les organitzacions sindicals formen part dels nous projectes que es volen implementar de cara al seu impacte en les condicions laborals. Des de la cobertura d'este conveni col·lectiu es garantix el fet d'establir una anàlisi controlada de la jornada i la classificació professional, i també el fet d'assenyalar la importància que té la introducció de millores en aspectes socials i salarials, i esta última serà una de les més importants en la història d'este conveni ja que es garantixen augments reals per a tota la plantilla de Mercadona".

Segons el director de la Divisió Relacions Sindicals de Mercadona, Jesús Yelo, "estem convençuts que amb este acord, que té una vigència de 5 anys, seguim establint les bases d'un model laboral socialment responsable. Les treballadores i els treballadors són la causa de l'èxit i el creixement de la companyia. El fet d'oferir mesures més socials i més igualitàries ens servirà, sense dubte, perquè les persones que formen Mercadona estiguen satisfetes i compromeses al 100 % per a garantir un creixement sostenible i poder compartir-ho amb els cinc components de la companyia: El Cap (client), El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El Capital".

Mercadona i els sindicats firmen un nou conveni col·lectiu

Imatge de capçalera: Miguel Ángel Cilleros, secretari general de la Federació de Servicis, Mobilitat i Consum d'UGT; José María Martínez, secretari general de la Federació de Servicis CCOO; Daniel Blasco, director general de Recursos Humans; Héctor Hernández, director general Jurídic, Organització i Marina d'Empreses de Mercadona, i la resta de representants de sindicats i empresa al Centre de Coinnovació del Jarro a Paterna, València.