Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona

Esta é a política de Medio Ambiente de Mercadona

05 de xuño de 2020
  • Mercadona dispón dende hai anos dun sistema de xestión ambiental destinado a reducir o impacto dos seus procesos.
  • A compañía inviste máis de 40 millóns de euros ao ano en protección do medio ambiente.
  • A política medioambiental de Mercadona céntrase en tres áreas: aforro enerxético, optimización loxística e xestión responsable dos residuos.

A xestión eficiente e responsable de todos os impactos que a compañía pode ter no ámbito medioambiental é fundamental para a súa sostibilidade.

Mercadona dispón dende hai anos dun sistema de xestión ambiental propio. Este sistema está centrado en reducir impactos en tres áreas principais:

  • Eficiencia enerxética para o aforro enerxético

O uso responsable da enerxía forma parte dos compromisos da compañía. Unha das súas principais medidas para continuar fomentando o uso de enerxías renovables é a renovación das súas tendas cun novo modelo de tenda máis eficiente, que consome ata un 40 % menos que unha tenda tradicional.

Así mesmo, a compañía impulsa outras iniciativas ecoinnovadoras que contribúen a reducir impactos en materia enerxética. Por exemplo, a implantación dalgunhas tendas para mellorar o seu impacto no medio ambiente, reducindo a contaminación e o denominado “efecto illa de calor”.

Estratexias de aforro enerxético de Mercadona

  • Optimización loxística

Mercadona continúa coa súa firme aposta polo transporte sostible, coa optimización das cargas e rutas e co obxectivo loxístico de “transportar máis con menos recursos naturais”.

A esta xestión eficiente do transporte por estrada, a través de estratexias como a optimización mediante a carga de camións, a loxística silenciosa ou a aposta por camións propulsados a gas natural licuado (GNL) ou os megatráileres, súmanse outras medidas como a instalación de puntos de recarga para coches eléctricos. A compañía, para fomentar o transporte eficiente á Sociedade, dispón de máis de 1.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos nos aparcadoiros da súa rede de supermercados.

Estratexias de optimización loxística de Mercadona

  • Xestión de residuos e Economía Circular

Mercadona centra a súa estratexia de xestión de residuos na prevención, pois considera que “o mellor residuo é o que non se xera”. É por iso polo que dende a compañía se aplican os principios da Economía Circular con medidas para reducir e xestionar mellor os residuos que se xeran, cunha taxa de reciclaxe que se sitúa no 76 % e que vai ir incrementando ano a ano ata chegar ao 100 % en 2025.

Ademais, hai máis de 20 anos Mercadona xa empezou a aplicar algúns dos principios da Economía Circular como a utilización e reutilización de caixas verdes de plástico para servir os produtos frescos nas súas tendas.

Estratexias de xestión de residuos de Mercadona

Xestión dos plásticos en Mercadona

No marco da xestión eficiente dos seus residuos, súmase a Política de redución de plásticos en Mercadona. A compañía, en colaboración cos seus provedores, traballa para abordar a redución do uso do plástico co obxectivo de evitar que o seu residuo se converta en desperdicio. Por exemplo, en 2019 levou a cabo a eliminación das bolsas de plástico dun só uso na liña de caixas, substituíndoas pola tradicional cesta de rafia, as bolsas de papel reciclable e novas bolsas reutilizables cun 50-70 % de plástico procedente da embalaxe utilizado nas tendas.

Mercadona está inmersa no cumprimento dun triplo obxectivo con límite o ano 2025 para que se reduzan nun 25 % o uso de plásticos, que o 100 % dos seus envases de marca propia sexan reciclables e que o 100 % dos seus residuos sexan reciclados.

Política cos plásticos de Mercadona

Aposta polo Medio Ambiente e a Economía Circular en Mercadona

A xestión medioambiental é fundamental para que Mercadona “sexa unha empresa que a Sociedade queira que exista”. En 2019 a compañía destinou máis de 40 millóns de euros á protección do medio ambiente, coa implantación de medidas para mellorar os seus procesos en beneficio do seu ámbito aplicando os principios da Economía Circular. E vai continuar traballando de forma activa, como parte das súas prioridades, introducindo melloras e destinando esforzos para analizar o impacto da súa actividade e así poder minimizalo.

Xestión da Economía Circular de Mercadona

Para coñecer máis sobre o que está facendo a compañía en materia medioambiental e cales son os seus últimos feitos podes consultar a memoria bienal de Medio Ambiente de Mercadona ou o apartado de Medio Ambiente.

Logo EActiVate