Bloc de notas y teclado de portátil

Politica de privacidade

 

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Quen é o responsable dos seus datos?

 • Titular: MERCADONA, SA (de aquí en diante, “MERCADONA”)
 • CIF: A-46.103.834
 • Domicilio social: Rúa Valencia n.º 5, Tavernes Blanques (Valencia)
 • Rexistro Público: Inscrita no Rexistro Mercantil de Valencia, tomo 3073, xeral 389 da Sección Xeral do Libro de Sociedades, folio 170, folla número V-5581
 • Teléfono de contacto: 800 500 220

 

Delegado de Protección de Datos (de aquí en diante, "DPO"):

Correo electrónico: dpo@mercadona.es

Web: https://info.mercadona.es

Teléfono: 800 500 220

II. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DATOS E CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS

Que categorías de datos tratamos?

Dependendo da finalidade, MERCADONA trata as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificadores: nome, apelidos, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, imaxe, código postal, teléfono, DNI e matrícula.
 • Datos relacionados coas valoracións dos clientes, derivadas da participación en probas cegas, ou a avaliación de produtos e servizos.
 • Datos académicos e profesionais: formación/titulacións, historial de estudante, experiencia profesional, pertenza a colexios ou asociacións profesionais, no caso dos procesos de selección.
 • Códigos ou claves de identificación de usuario.
 • Datos de tráfico e localización.
 • Metadatos de comunicacións electrónicas.
 • Datos de información comercial.
 • Datos económicos, financeiros ou bancarios.

Os datos persoais solicitados son obrigatorios, de tal forma que a negativa a subministralos supoñerá a imposibilidade de levar a cabo a prestación dos servizos contratados.

No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, e exime a MERCADONA de calquera responsabilidade neste sentido. Non obstante, MERCADONA poderá levar a cabo as verificacións para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

MERCADONA reserva o dereito de realizar, en calquera momento, cantas comprobacións e verificacións corporativas sexan necesarias para garantir a exactitude dos datos facilitados; evita con iso posibles duplicidades e/ou erros na información facilitada polo Cliente, garante desta forma o servizo solicitado e achega maior seguridade xurídica a ambas as dúas partes.

Os datos que nos formularios dispostos por MERCADONA a través da Plataforma aparezan marcados cun asterisco (*), serán necesarios para cumprir co finalidade contractual ou legal establecida.

Polo tanto, se o usuario non os facilitase, non será posible o seu rexistro na Plataforma nin atender a súa solicitude.

Con que finalidade e durante canto tempo trataremos os seus datos persoais?

MERCADONA tratará os datos do usuario, de maneira manual e/ou automatizada, para as seguintes finalidades específicas:

 • Xestionar o seu rexistro como usuario nas plataformas en liña das que é responsable do tratamento MERCADONA (de aquí en diante, as “Plataformas ou Plataforma”). Non obstante, en todo caso o usuario deberá verificar e validar o seu rexistro nas Plataformas mediante a introdución do seu usuario e contrasinal a través do consentimento.
 • Xestionar a contratación de produtos e/ou servizos que realice a través da Plataforma, ou no propio establecemento, así como a solicitude de facturas, a súa recollida, e/ou a súa expedición e remisión por medios telemáticos sempre que a petición sexa realizada polo propio interesado ou pola persoa delegada por el, en cuxo caso deberá contar coa autorización correspondente. O titular do dato poderá revogar o devandito consentimento en calquera momento en escrito dirixido a dpo@mercadona.es.
 • Remitir (a través de correo electrónico, vía postal e/ou SMS) comunicacións electrónicas con ofertas, promocións e noticias relacionadas coa nosa Plataforma en liña, salvo que se indique o contrario ou o usuario se opoña.
 • Remitir información comercial e/ou promocional, así como enquisas de valoración ou grao de satisfacción, relacionadas co sector dos produtos e servizos contratados a través da Plataforma e de valor engadido para os usuarios finais, salvo que se indique o contrario ou o usuario se opoña.
 • Realizar informes estatísticos anónimos respecto aos hábitos de acceso e á actividade desenvolvida polos usuarios na Plataforma.
 • Elaborar un perfil comercial do usuario e realizar accións comerciais axustadas a este, utilizando os seus datos derivados da xestión dos produtos adquiridos (datos de navegación, hábitos de acceso, tráfico), salvo que se indique o contrario ou o usuario se opoña ou revogue o seu consentimento.
 • Unicamente no caso de que o usuario marque a casa correspondente, MERCADONA poderá elaborar un perfil comercial recorrendo á información facilitada por terceiros e poderá ofrecer produtos e servizos de acordo cos seus intereses, así como mellorar a súa experiencia de usuario; poderá tomar decisións automatizadas baseadas nas súas preferencias ou nos seus intereses persoais, na fiabilidade ou no comportamento, nos produtos adquiridos, etc. En base ao anterior, MERCADONA poderá realizar ofertas concretas e enviar comunicacións comerciais adaptadas ao seu perfil. En todo caso, o usuario poderá opoñerse ou revogar o seu consentimento en calquera momento.
 • No caso de que nos remita o seu CV ou se inscriba nas diferentes ofertas de traballo que poidamos publicar, trataremos os seus datos co fin de valorar e xestionar a súa solicitude de emprego e, se é o caso, levar a cabo as actuacións necesarias para a selección e contratación de persoal, co fin de ofertarlle postos que se axusten ao seu perfil. Salvo que se indique o contrario, a achega dos datos requiridos é necesaria, polo que se non os achega impedirá a continuidade do proceso de selección.
 • Cumprir as obrigas legalmente establecidas, así como verificar o cumprimento das obrigas contractuais, incluída a prevención de fraude.
 • Levar a cabo as actuacións precisas para protexer os intereses vitais dos clientes cando así sexa necesario.
 • A xestión de estacionamento.

Canto tempo gardamos os seus datos?

MERCADONA conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recollidos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada os prazos legalmente establecidos, en todo caso, o prazo de 5 anos, ou o prazo establecido por lei para calquera acción que poida devir do tratamento.

No caso dos datos que nos facilite en relación coas ofertas de emprego nas que queira subscribirse, serán conservados durante 3 anos dende a data da última actualización. Transcorrido o devandito período, sen que sexan actualizados, os datos serán suprimidos, salvo que nos indique o contrario.

Que medidas de seguridade implantamos para coidar os seus datos?

MERCADONA para protexer as diferentes tipoloxías de datos reflectidos nesta política de privacidade levará a cabo as medidas de seguridade técnicas necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión ou alteración.

 • Encriptación das comunicacións entre o dispositivo do usuario e os servidores de MERCADONA
 • Encriptación da información nos propios servidores de MERCADONA.
 • Outras medidas que eviten o acceso aos datos do usuario por parte de terceiros
 • Naqueles casos nos que MERCADONA conte con prestadores de servizo ou provedores que se encontren situados fóra da Unión Europea, as transferencias internacionais realizadas con eles están plenamente garantidas atendendo ás normas establecidas polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, e criterios da Axencia Española de Protección de datos.

III. LEXITIMACIÓN

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento dos datos do usuario por parte de MERCADONA para levar a cabo a alta e o rexistro do usuario na Plataforma encóntrase no consentimento do interesado, solicitado para o caso concreto.

Pola súa parte, a xestión da contratación de produtos ou servizos a través da Plataforma, pagamentos, facturación e envíos correspondentes, está lexitimada pola propia execución do contrato.

Atendendo aos servizos prestados directamente por MERCADONA ou a través dos seus provedores, o tratamento realizarase con base na propia execución do contrato. Neste sentido, os tratamentos de datos levados a cabo polos provedores non terán a consideración de cesión ou comunicación de datos, salvo nos casos legalmente establecidos.

O tratamento dos datos co fin de remitir boletíns electrónicos con ofertas, promocións e noticias, así como enquisas de valoración ou grao de satisfacción, relacionadas coa nosa Plataforma, información comercial e/ou promocional; a elaboración de informes estatísticos anónimos respecto aos hábitos de acceso e á actividade desenvolvida polos usuarios na web e a elaboración de perfís comerciais utilizando datos derivados da xestión dos produtos e servizos contratados con MERCADONA, baséanse no interese lexítimo de MERCADONA para levar a cabo os devanditos tratamentos de acordo coa normativa vixente.

Os consentimentos obtidos para as finalidades mencionadas son independentes polo que o usuario poderá revogar un ou varios deles e non afecta os demais.

Igualmente poderase utilizar a información do usuario para cumprir as diferentes obrigas legais de MERCADONA.

No caso da inscrición en ofertas de emprego publicadas, os seus datos serán tratados sobre a base do seu consentimento, que pode retirar en calquera momento, aínda que iso faría que a súa candidatura non puidese ser tida en conta nos nosos procesos de selección de persoal. Non obstante, a retirada do seu consentimento non afectará a licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.

IV. COMUNICACIÓNS DE DATOS

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

 • Ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado en virtude do establecido na Lei.
 • Aos Bancos e entidades financeiras para o cobro dos servizos ofrecidos.

V. OUTROS DATOS QUE TRATAMOS EN MERCADONA

Dentro do compromiso de MERCADONA coa privacidade e protección dos datos das persoas, informámolo doutros tratamentos de datos que poden levarse a cabo no marco da relación cos clientes, concretamente, en relación cos servizos de atención telefónica.

Neste sentido, MERCADONA tratará os seus datos coa finalidade de mellorar a calidade dos nosos servizos, así como xestionar a solicitude formulada e proporcionarlle, se é o caso, os servizos que fosen requiridos. Se o desexa, pode contactar con nós, a través dos números de teléfono habilitados para o efecto; a base xurídica do tratamento será a adopción de medidas precontractuais ou o desenvolvemento da propia relación contractual, así como, en determinados casos, o seu propio consentimento.

O tratamento de datos de gravación de chamadas está baseado nos intereses lexítimos de MERCADONA e, en particular, na necesidade de detectar e mellorar a atención proporcionada por medio da canle telefónica. O tratamento de datos para a atención das súas solicitudes.

Unha das posibilidades que lle ofrecemos é o chat de axuda na nosa páxina web, de cara a poder axudalo naquela información que necesite coñecer de Mercadona. O proceso de chat realízase de forma totalmente anónima, sen que se mostre o seu nome ou outros datos persoais. Unicamente co fin de mellorar constantemente a calidade deste servizo, MERCADONA rexistra este historial para fins de análise e mellora, de forma totalmente anónima.

Igualmente informámolo de que as nosas tendas contan cun sistema de vídeovixilancia, cuxa función é garantir a seguridade das persoas e instalacións.Recordámoslle que a normativa vixente lexitima o tratamento efectuado sobre a base do interese lexítimo de MERCADONA en garantir a seguridade das instalacións, polo que a súa imaxe pode ser gravada co simple feito de acceder ao edificio. 

Estes datos poderán ser comunicados ás Forzas e corpos de Seguridade do Estado en caso de que resulte necesario. As imaxes serán custodiadas durante o prazo máximo dun (1) mes dende a súa captación.

Así mesmo, informámolo de que MERCADONA conta en determinados centros con dispositivos para o control do estacionamento a través de cámaras situadas nos accesos á entrada/saída do aparcadoiro, co fin de xestionar o acceso e a permanencia dos vehículos a estes, e consérvanse os datos de matrícula para tal fin por un prazo de 24h.

VI. DEREITOS DOS USUARIOS

Que dereitos ten o interesado?

Pode enviarnos un escrito a MERCADONA, SA (Asesoría Xurídica Procesos) R/ Valencia n.º 5, de Tavernes Blanques (Valencia), CP 46016 (de aquí en diante, o “Enderezo”) ou se dispón de sinatura dixital expedida pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, a través do formulario de atención ao cliente (https://info.mercadona.es/gl/atencion-ao-cliente#destacadosFormulario). En calquera momento e de maneira gratuíta, os seguintes dereitos:

 • Revogar os consentimentos outorgados.
 • Obter confirmación acerca de se en MERCADONA se están tratando datos persoais que lle concirnen ou non.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Obter de MERCADONA a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
 • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular en canto ao tratamento dos seus datos, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. MERCADONA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Obter intervención humana, expresar o seu punto de vista e impugnar as decisións automatizadas adoptadas por parte de MERCADONA, se é o caso.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.
 • Reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) cando o interesado considere que MERCADONA vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.

Última actualización: 05/10/2020

Copyright © MERCADONA S.A . Todos os dereitos reservados.