Impacto directo e indirecto de Mercadona

Este é o impacto de Mercadona en España

08 de abril de 2019
  • Mercadona compra 18.640 millóns de euros ao ano en España, máis do 85% del total.
  • O impacto directo, indirecto e inducido da actividade económica de Mercadona supón o 1,9% do PIB e 630.000 postos de traballo en España.
  • A contribución tributaria soportada e recadada por Mercadona ascendeu a 1.575 millóns de euros.
  • O esforzo investidor dos próximos 5 anos ascende aos 10.000 millóns de euros para a transformación de Mercadona.

Vídeo en español

O Modelo de Calidade Total de Mercadona contempla diversas estratexias e obxectivos para satisfacer e crear valor compartido para os cinco compoñentes da empresa: "O Xefe" (cliente), o Traballador, o Provedor, a Sociedade e o Capital.

Entre eses obxectivos encóntrase xerar emprego, prosperidade e riqueza, así como contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas, innovando para transformar a sociedade para ser unha empresa que a xente queira que exista e sinta orgullo dela.

O impacto directo e indirecto que supón Mercadona xera un impulso que repercute na actividade das zonas nas que está presente e tradúcese na creación de industria, servizos e emprego; na xeración de riqueza e na consolidación das economías locais.

Mercadona, e a súa cadea de montaxe, conformada por 1.400 Provedores Totaler e máis de 20.000 pemes e produtores de materias primas, seguiron promovendo e consolidando un proxecto de crecemento compartido. De feito, en 2018 Mercadona realizou compras en España por valor de 18.640 millóns de euros, cifra que supón máis do 85% do total das compras realizadas.

De acordo cos cálculos realizados polo Instituto Valenciano de Investigacións Económicas (Ivie) no seu estudo "O impacto económico de Mercadona 2018", a compañía supón 630.000 empregos directos, indirectos e inducidos, o 3,4% do emprego total en España. Ademais, Mercadona e a súa cadea de montaxe representan o 1,9% do PIB, isto é, 22.900 millóns de euros en termos de achegan conxunta. De igual forma, froito tanto da actividade directa de Mercadona como da xerada indirectamente e da inducida, xerouse un impacto fiscal en España de 8.852 millóns de euros, o 2,1% da recadación total estimada das Administracións Públicas españolas, incluídas as cotizacións á Seguridade Social.

Adicionalmente, en 2018, a contribución tributaria de Mercadona ás Administracións Públicas foi de 1.575 millóns de euros en concepto de tributos tanto soportados como recadados.

Así mesmo, Mercadona segue impulsando o seu proceso de transformación, cun esforzo investidor de 1.504 millóns de euros en 2018 e a previsión dun investimento histórico de 10.000 millóns de euros no período 2019-2023 para a transformación de toda a súa cadea de valor, mediante a renovación das súas tendas, a posta en marcha de novos servizos como Listo para Comer ou Mercadona en Liña, a aposta por Frescos Global, a automatización dos bloques loxísticos, a transformación dixital da compañía, ou a expansión en Portugal.

A todo iso súmase a xeración, o pasado exercicio, de 1.800 novos empregos estables e de calidade cunha política de recursos humanos pioneira no sector.

Todos estes feitos reflicten o compromiso vertebrador que Mercadona mantén coa Sociedade.

Aposta pola orixe nacional dos produtos en Mercadona

Dende hai anos Mercadona traballa en modernizar a súa cadea agroalimentaria, ao considerala unha panca de crecemento non só para a compañía senón para o país. Mercadona colabora con 9.000 agricultores, 5.500 gandeiros e 12.000 pescadores como sectores estratéxicos da industria agroalimentaria española; reforza con todos eles a súa aposta pola estabilidade, a planificación, a proxección de futuro, a seguridade na compra e a especialización.