Att cliente

Altres Temes

Registre sanitari i fitxa tècnica.

Registre sanitari: cap comerç detallista té l'obligació d'inscriure's en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA); la legislació no ho contempla. Fitxa tècnica: per a obtenir les fitxes tècniques dels productes, contacta amb el proveïdor/fabricant mateix del producte les dades del qual consten a l'envàs.